รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาชีพครู : กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกการปฏิบัติการสอน 1 (รหัส 65)

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาชีพครู : กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกการปฏิบัติการสอน 1 (รหัส 65)

นายณัฐวรรธน์ ตันรัตนกุลชัย 2023-02-15 15:44:33 352

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จะจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาชีพครู : กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกการปฏิบัติการสอน1 (รหัส 65) ขึ้น ณ โรงยิม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวเปิดพร้อมให้โอวาท และแนวคิดในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา อาจารย์ ดร.ภัทรพงศ์ กุลสีดา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและบริการวิชาการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ได้รับเกียรติจาก วิทยากร โดย นางสยุมพร พูลเกิด ครู คศ.3 หัวหน้ากลุ่มงานบุคคล โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม แนะนำขั้นตอนการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การปฏิบัติตน บทบาทหน้าที่ในระหว่างการฝึกการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา แนวทางการประเมินการฝึกการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของโรงเรียน ,และ อาจารย์ ดร.ภัทรพงศ์ กุลสีดา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและบริการวิชาการ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบันทึกในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และการส่งงานของนักศึกษา

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ. 

HOT LINK