รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม ร่วมนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการด้านการพัฒนานิสิตนักศึกษา ทปอ. ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ม.นครพนม ร่วมนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการด้านการพัฒนานิสิตนักศึกษา ทปอ. ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2023-02-13 15:44:44 403

ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัลย์ เอี่ยมกุศลกิจ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ในงานประชุมวิชาการด้านการพัฒนานิสิตนักศึกษา ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประจำปี 2566 โดยมีศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดงาน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

การประชุมวิชาการด้านการพัฒนานิสิตนักศึกษา ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประจำปี 2566 เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการงานในด้านกิจการนิสิต นักศึกษา พร้อมเปิดเวทีเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน ระหว่างบุคลากร นิสิต และนักศึกษา ในหัวข้อ "บทบาทสำคัญในงานพัฒนานิสิตนักศึกษา หลังการแพร่ระบาดโควิด-19" นอกจากนี้ ยังมีการแสดงปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ "นิสิต นักศึกษา คือหัวใจของมหาวิทยาลัย" ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความสำคัญในการปรับตัวของอาจารย์ให้เข้ากับนิสิตนักศึกษาในปัจจุบัน เพื่อที่จะได้รับฟังเสียงสะท้อน ความรู้สึกนึกคิดของนิสิตนักศึกษา และสร้างการมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยในระดับต่าง ๆ เช่น กิจกรรมนอกชั้นเรียน กิจกรรมจิตอาสา เป็นต้น 

ทั้งนี้ ยังมีการแสดงผลงานด้านการพัฒนานิสิตนักศึกษาของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในภาคโปสเตอร์ และบทความ กว่า 80 เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับนิสิตนักศึกษา ในหัวข้อ “ความร่วมมือกับกลุ่มเยาวชนสร้างจิตสำนึกสู่ความยั่งยืน” โดยการจัดประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 500 คน

ภาพ : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม

ข่าว : งานสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK