รอบรั้วกันเกรา

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม Open House FLAS NPU 2023

นายณธีพัฒน์ ปาละเสริฐธัญกุล 2023-02-09 11:28:27 965

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม Open House FLAS NPU 2023

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานเปิดกิจกรรม การแข่งขันทักษะความสามารถและกิจกรรมทางวิชาการ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ OPEN HOUSE FLAS NPU 2023 ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

การจัดโครงการครั้งนี้ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยนครพนมที่ระบุว่า“มหาวิทยาลัยนครพนมเป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชน “ และสอดคล้องกับพันธกิจด้านการบริการวิชาการ เป็นการสร้างเครือข่ายบริการวิชาการกับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามความเชี่ยวชาญ การจัดโครงการ ฯ ในครั้งนี้ นับว่าเป็นสิ่งที่ดีในการสร้างเครือข่ายของการจัดการศึกษา อีกทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพและเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียน ครู นักศึกษา และคณาจารย์ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันในทุก ๆ ด้าน โดยรูปแบบของการจัดงานครั้งนี้ มีหลากหลายรูปแบบ และมีความน่าสนใจตามความเชี่ยวชาญของแต่ละสาขาวิชา ซึ่งจะสามารถสร้างการเรียนรู้ให้กับผู้เข้าร่วมได้เป็นอย่างดี

HOT LINK