รอบรั้วกันเกรา

วทอ.ศรีสงคราม จัดโครงการแข่งขันทักษะสานสัมพันธ์ SITC #1

นางสาวรัตนา สุวรรณทิพย์ 2023-02-08 19:13:40 420

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการแข่งขันทักษะสานสัมพันธ์ SITC ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งในกิจกรรมมีการแข่งขันทักษะด้านการคัดลายมือ การแข่งขันคิดเลขเร็ว การประกวดร้องเพลงสากล การแข่งขันกีฬาประเภทฟุตบอลชาย การแข่งขันกีฬา e-sport (ROV) และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย โดยมีโรงเรียนต่าง ๆ ในอำเภอศรีสงครามสนใจเข้าร่วมกิจกรรม อาทิ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ โรงเรียนบ้านหาดแพง (หาดแพงวิทยา) โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา และโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม ทั้งนี้ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม กับโรงเรียนในพื้นที่ของอำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม #SITC #NPU

HOT LINK