รอบรั้วกันเกรา

ม.นครพนม เตรียมชุด

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2023-02-08 16:38:11 893

ม.นครพนม เตรียมชุด

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร ผาสุตะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ เตรียมจัดชุดการแสดงไปแลกเปลี่ยนงานด้านศิลปวัฒนธรรมในเวทีศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 ที่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2566 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

โดยการจัดงานครั้งนี้ ทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้มอบหมายให้สถาบันการศึกษาที่อยู่ในสังกัดได้ร่วมกันหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน โดยปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพ ภายใต้ชื่องาน "ยล แสง – ศิลป์ ดินแดนแห่งความสุข" 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมชุดการแสดงไปโชว์และแลกเปลี่ยน ในชุดการแสดง "ฮักแพงเมืองรามราช : เดือนสามดอกฮังตี่ เดือนสี่ดอกฮังบาน" ซึ่งเป็นอัตลักษณ์การเหยาเฉพาะถิ่นของชาวรามราช อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม โดยจะนำเครื่องบวงสรวงและการแสดงพิธีกรรมเหยาให้เป็นแนวทางแก่คณะกรรมการ เพื่อร่วมกันออกแบบชุดการแสดง 

"พิธีกรรมเหยา" เป็นชุดการแสดงสร้างสรรค์จากพิธีกรรมของชาวรามราช เพื่อเป็นการบูชาผีบรรพบุรุษในช่วงเดือน 3 และ 4 ของทุกปี เพื่อความเป็นสิริมงคล และให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ อีกทั้งยังเป็นการเฉลิมฉลองหลังจากเสร็จฤดูกาลเก็บเกี่ยว โดยพิธีกรรมเลี้ยงผีของรามราชมีอัตลักษณ์ที่เป็นเฉพาะท้องถิ่น ทั้งบทร้อง ท่าฟ้อนรำ รวมทั้งการบรรเลงดนตรี 

งานแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา เป็นกิจกรรมที่ให้สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิกเครือข่ายทั่วประเทศ ร่วมจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของไทย ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาค ซึ่งจะเป็นการสะท้อนพลังการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป โดยมีสถาบันการศึกษาที่จะเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการแสดงศิลปวัฒนธรรมกว่า 60 สถาบันทั่วประเทศ

ภาพ/ข้อมูล : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ข่าว : งานสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

    deposit 5000 tanpa potongan

HOT LINK