รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม ร่วมงาน “มหกรรมไทอีสานสานสุข : โฮมแฮงเบิ่งแญงสุขภาวะ” แลกเปลี่ยนเสนอเชิงนโยบายสังคม กับภาคีเครือข่าย 20 จังหวัดภาคอีสาน

ม.นครพนม ร่วมงาน “มหกรรมไทอีสานสานสุข : โฮมแฮงเบิ่งแญงสุขภาวะ” แลกเปลี่ยนเสนอเชิงนโยบายสังคม กับภาคีเครือข่าย 20 จังหวัดภาคอีสาน

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2023-02-06 20:49:28 495

ระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.คณิน เชื้อดวงผุย อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.เบญจยามาศ พิลายนต์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม และอาจารย์คณะทำงานไทอีสานสานสุข มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมงาน “มหกรรมไทอีสานสานสุข : โฮมแฮงเบิ่งแญงสุขภาวะ” โดยมีรองศาสตราจารย์ สรนิต ศิลธรรม กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และประธานคณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 7 เป็นประธานเปิดงาน ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น

“มหกรรมไทอีสานสานสุข : โฮมแฮงเบิ่งแญงสุขภาวะ” จัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายภาคอีสาน เพื่อสนับสนุนกระบวนการประมวล รวบรวม และสังเคราะห์ข้อมูลผลการทำงานของภาคีเครือข่ายสุขภาวะภาคอีสาน โดยมี 4 ประเด็นนำร่อง ได้แก่ เกษตรอินทรีย์ การจัดการขยะ ผู้สูงอายุ และเด็กเยาวชน ในการเชื่อมประสานภาคีเครือข่าย ขยายภาคีเครือข่ายสุขภาวะ มุ่งให้เกิดการเสริมแรง สร้างพลัง และเชื่อมประสานภาคีเครือข่าย เผยแพร่นวัตกรรมองค์ความรู้งานเสริมสร้างสุขภาพภาคอีสานสู่สาธารณะ ตลอดจนการเชื่อมประสานภาคีขับเคลื่อนสุขภาวะภาคอีสานให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ซึ่งรูปแบบการจัดงานทั้งในรูปแบบ Onsite 20 จังหวัดภาคอีสาน และ ถ่ายทอดสดด้วยระบบ Hybrid (Online) กับศูนย์เรียนรู้ 8 พื้นที่ 8 จังหวัดภาคอีสาน 

ในส่วนของมหาวิทยาลัยนครพนม ดร.คณิน เชื้อดวงผุย เป็นพิธีกรดำเนินงานในเวทีเสวนา “ภาคียุทธศาสตร์ร่วมขับเคลื่อนสุขภาวะคนภาคอีสานสู่มิติใหม่แห่งอนาคต” และ ผศ.ดร.เบญจยามาศ พิลายนต์ ร่วมแลกเปลี่ยนประเด็นผู้สูงอายุ ในเวทีเสวนา "โฮมแฮงเบิ่งแญงสุขภาวะคนอีสาน" โดยนำผลการดำเนินงานของศูนย์ดูแลกลางวันผู้สูงอายุ (Day Care) บ้านค้อ ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม ถ่ายทอดให้กับผู้ร่วมเสวนาในห้องประชุม พร้อมถ่ายทอดสดออนไลน์กิจกรรมของผู้สูงอายุที่ศูนย์ดูแลกลางวันผู้สูงอายุ (Day Care) บ้านค้อ กับทีมถ่ายทอดสดออนไลน์ในพื้นที่

นอกจากนี้ คณะทำงานไทอีสานสานสุข ยังได้นำยุวชนอาสา มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานจากการดำเนินงานร่วมกับชุมชนกลุ่มผู้สูงอายุ ด้วยการทำยาหม่องสมุนไพรพื้นบ้าน ของ ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม ให้กับผู้ที่มาร่วมงานอีกด้วย

ภาพ : คณะทำงานไทอีสานสานสุข มหาวิทยาลัยนครพนม

ข่าว : งานสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

    slot pulsa tanpa potongan

HOT LINK