รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • มหาวิทยาลัยนครพนมเข้าร่วมสืบสานประเพณีอัญเชิญพระอุปคุตในงานนมัสการองค์พระธาตุพนม ประจำปี 2566

มหาวิทยาลัยนครพนมเข้าร่วมสืบสานประเพณีอัญเชิญพระอุปคุตในงานนมัสการองค์พระธาตุพนม ประจำปี 2566

นายฉัตรชัย โกพลรัตน์ 2023-01-30 16:33:18 332

มหาวิทยาลัยนครพนมเข้าร่วมสืบสานประเพณีอัญเชิญพระอุปคุตในงานนมัสการองค์พระธาตุพนม ประจำปี 2566

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 06.00 น. ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม มอบหมายให้รองอธิการบดีทุกฝ่ายนำคณะผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมสืบสานประเพณีอัญเชิญพระอุปคุตในงานนมัสการองค์พระธาตุพนม ประจำปี 2566 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร ผาสุตะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน จัดขบวนอัญเชิญพระอุปคุตมหาวิทยาลัยนครพนมเข้าร่วมงานนมัสการองค์พระธาตุพนม นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือด้วยดีจากภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมจากหน่วยงานภายนอกและคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/กอง ในสังกัดมหาวิทยาลัยนครพนมเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวนมาก ภายใต้แนวความคิดการอนุรักษ์และสืบสานอัตลักษณ์ประเพณีพื้นถิ่นของจังหวัดนครพนม “เจ้าเฮือนสามพระองค์ บูชาพระธาตุพนม” และการแต่งกายชุดไทยสยามบำรุง โดยในขบวนดังกล่าวมีการจัดขบวนมโหรีหามแห่ ขบวนผาสาทผึ้งโบราณ ขบวนขันหมากเบ็งหลวง ขบวนนางเทียมเจ้าเฮือน ขบวนดนตรีพื้นเมือง และองค์ประกอบอื่นๆ อย่างเรียบง่ายและสวยงามตามประเพณีโบราณ โอกาสนี้มหาวิทยาลัยนครพนมได้นำนักศึกษาจากคณะครุศาสตร์/วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม/คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาลัยธาตุพนม เข้าร่วมสืบสานประเพณีและเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดนครพนมอีกด้วย
ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ >>>> https://www.facebook.com/media/set/?vanity=NPUThailand&set=a.6036782193054143
ภาพ : งานสื่อสารองค์การ , กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม และ โอม ณัฐพงษ์ ไชยเชษฐ์ นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา
ข่าว : งานสื่อสารองค์การ และ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม
    RTP Live

HOT LINK