รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • วพบ. มนพ. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าอบรมโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้การดูแลสุขภาพกลุ่มพึ่งพิง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ตำบลท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ในยุควิถีปกติใหม่

วพบ. มนพ. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าอบรมโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้การดูแลสุขภาพกลุ่มพึ่งพิง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ตำบลท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ในยุควิถีปกติใหม่

นางสาววรรณวชิรา จันทะเมธี 2023-01-30 14:45:03 870

วพบ. มนพ. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าอบรมโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้การดูแลสุขภาพกลุ่มพึ่งพิง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ตำบลท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ในยุควิถีปกติใหม่

วันที่ 28 มกราคม 2566 ที่ หอประชุมศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัลย์ เอี่ยมกุศลกิจ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าอบรมโครงการ “ถ่ายทอดองค์ความรู้การดูแลสุขภาพกลุ่มพึ่งพิง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ตำบลท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ในยุควิถีปกติใหม่” โดยมีผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลเด็กอ่อนในยุควิถีปกติใหม่ 70 ชั่วโมง จำนวน 58 คน และผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง 70 ชั่วโมง จำนวน  38 คน รวมทั้งสิ้น 96 คน โดยโครงการ “ถ่ายทอดองค์ความรู้การดูแลสุขภาพกลุ่มพึ่งพิงฯ จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชนในพื้นที่ท่าอุเทนให้สามารถเป็นจิตอาสาในการดูแลกลุ่มพึ่งพิง ทั้งเด็กอ่อน ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนได้ พร้อมระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะในการดูแลกลุ่มพึ่งพิงในชุมชน กับภาคีเครือข่ายทั้งในส่วนของเทศบาลตำบลท่าอุเทน โรงพยาบาลท่าอุเทน ผู้นำชุมชน อสม. และผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ภาพ/ข่าว: งานสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม


    slot kilat

HOT LINK