รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • วทอ.ศรีสงคราม จัดอบรมการพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพในการจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล

วทอ.ศรีสงคราม จัดอบรมการพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพในการจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล

นางสาวรัตนา สุวรรณทิพย์ 2023-01-24 22:12:56 328

วันที่ 24 มกราคม 2566 ดร.เอนก นรสาร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานเปิดโครงการอบรม "การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพในการจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล" โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.อธิคม ฤกษบุตร รองอธิการบดีอาวุโส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม เป็นวิทยากรอบรม

โครงการอบรม "การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพในการจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล" เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาครูวิถีใหม่ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล เนื่องจากในยุควิถีชีวิตใหม่เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทอย่างมาก โดยเฉพาะทางเทคโนโลยีและการสื่อสารโทรคมนาคม ส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย ทั้งระบบเทคโนโลยีมีส่วนช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องของการเรียนรู้และในกระบวนการเรียนการสอน โดยครูมีบทบาทเป็นผู้ให้ความรู้เป็นผู้ชี้แนะแนวทางให้กับผู้เรียน

ภาพ/ข่าว : วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม
    slot koko

HOT LINK