รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะเกษตรและเทคโนโลยี จัดอบรมภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นร่วมกับสถาบัน AIU เพื่อเตรียมพร้อมส่งนักศึกษาไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะเกษตรและเทคโนโลยี จัดอบรมภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นร่วมกับสถาบัน AIU เพื่อเตรียมพร้อมส่งนักศึกษาไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น

นายสุรศักดิ์ เข็มปัญญา 2023-01-23 13:22:17 414

ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2566  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัลย์ เอี่ยมกุศลกิจ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานเปิด "โครงการพัฒนาระบบรับเข้านักศึกษาในทุกระดับ กิจกรรมอบรมภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น AIU ร่วมกับสถาบันพัฒนาชีวิตสู่ความยั่งยืน AIU" โดยมีอาจารย์ชัยกร บางศิริ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถนอม ทาทอง คณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยี พร้อมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมเปิดโครงการ ณ ชั้น1 อาคารสำนักวิทยบริการ คณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกงานที่ญี่ปุ่นได้พัฒนาทักษะด้านภาษาญี่ปุ่น แนวคิด การวางแผนชีวิต และระเบียบวินัย ในการทำงานควบคู่ไปกับการสร้างทักษะและประสบการณ์จริงในการทำงานร่วมกับองค์กร และเพิ่มพูนทักษะด้านต่างๆ สามารถนำประสบการณ์ทักษะกลับมาต่อยอดอนาคตที่ดีให้กับตัวเองอย่างยั่งยืน โดยมีครูและบุคลากรมากประสบการณ์ของสถาบันAIU ที่จะช่วยให้คำปรึกษาชี้แนะแนวทางให้แต่ละคนไปถึงเป้าหมายได้  การเรียนต่อระยะสั้นที่สถาบันAIU และไปฝึกงานที่ญี่ปุ่น เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เยาวชนรุ่นใหม่ให้ความสนใจ ดังนั้นสถาบันพัฒนาชีวิตสู่ความยั่งยืน AIU จึงจัดกิจกรรมอบรมภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นร่วมกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม มีจำนวนนักศึกษาผู้เข้าร่วม 15 คน และคณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม มีจำนวนนักศึกษาผู้เข้าร่วม 5 คน รวมทั้งสิ้น 20 คน ซึ่งจะเป็นการให้นักศึกษาได้ทดลองเรียนในรูปแบบการเรียนการสอนในระบบสถาบันเอไออยู่ เพื่อเป็นการพิจารณาตัดสินใจเข้าร่วมโครงการฝึกงานที่ญี่ปุ่นต่อไป

ภาพ/ข่าว: งานประชาสัมพันธ์ ITECH NPU
    slot deposit pulsa 2023

HOT LINK