รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ค.ครุศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพวิชาชีพครู นำ นศ.อบรมปฏิบัติธรรมนำชีวิตที่งดงามเสริมความเป็นครู

ค.ครุศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพวิชาชีพครู นำ นศ.อบรมปฏิบัติธรรมนำชีวิตที่งดงามเสริมความเป็นครู

นายณัฐวรรธน์ ตันรัตนกุลชัย 2023-01-21 10:34:30 907

ค.ครุศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพวิชาชีพครู นำ นศ.อบรมปฏิบัติธรรมนำชีวิตที่งดงามเสริมความเป็นครู

ภาพบรรยากาศ โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาชีพครู : กิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรมน าชีวิตที่งดงามเสริมความเป็นครู(รหัส 65) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
            วันเสาร์ ที่ 21 มกราคม 2566 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาชีพครู : กิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรมน าชีวิตที่งดงามเสริมความเป็นครู(รหัส 65) ขึ้น ณ ณ สำนักสงฆ์อรัญญวิเวก ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ พวงยอด รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและกิจการนักศึกษา เป็นประธานในโครงการ มีดร.ภัทรพงศ์ กุลสีดา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และบริการวิชาการ กล่าวรายงาน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย, สาขาวิชาภาษาไทย, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 169 คน เข้าร่วม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก พระอาจารย์ปรีชา สุทธจิตโต บรรยายธรรม เรื่อง “หลักธรรมของความเป็นครู” และ อาจารย์บุญรอง ยามแย้ม บรรยายเรื่อง “สมาธิกับการเป็นครู”

ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.
    slot pulsa tanpa potongan

HOT LINK