รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • วพบ.นครพนม จัดโครงการบริการวิชาการในการเพิ่มศักยภาพของชุมชนเชิงพื้นที่กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพโดยใช้หลัก 3 อ 2 ส สำหรับผู้สูงอายุ

วพบ.นครพนม จัดโครงการบริการวิชาการในการเพิ่มศักยภาพของชุมชนเชิงพื้นที่กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพโดยใช้หลัก 3 อ 2 ส สำหรับผู้สูงอายุ

นายวุฒิธิกรณ์ ประพัศรางค์ 2023-01-19 12:09:34 250

On January 15, 2023, at the meeting room of Na Thon Subdistrict Health Promoting Hospital, That Phanom District, Nakhon Phanom Province. Assistant Professor Dr. Somsorn Ruangworabun, Acting Dean of Boromarajonani College of Nursing, Nakhon Phanom Nakhon Phanom University assigned Assistant Professor Pipatpong Khempanya, Head of Community Health Nursing Academic Group, to along with faculty, staff and staff Boromarajonani College of Nursing Nakhon Phanom Nakhon Phanom University Organize academic service projects to increase the potential of the community in the area of ​​activities. Health promotion using the principle of 3 O 2 S for the elderly for people in Ban Na Thon community, Na Thon sub-district, That Phanom district, Nakhon Phanom province 

organizing this project Organized to transfer health knowledge to local communities. and to develop knowledge, competence and expertise of teachers in the subject group to the community through activities, lectures on health promotion using the principles of 3E2S on food, exercise. mood management avoidance of smoking and avoiding drinking alcohol

By participating in the project, people in the local community can see the value of wisdom, traditions, culture and beliefs that are consistent with natural resources. the concept of preserving nature and local culture This leads to the service of learning resources to improve the quality of life and strength of the community towards sustainability in the future.

#BCNN #NPU #Boromrajonani College of Nursing Nakhon Phanom #Nakhon Phanom University #University for Community Development #Academic services to increase the potential of the community in the area

    QQPulsa

HOT LINK