รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • วพบ.นครพนม จัดโครงการบูรณาการการบริการวิชาการ กับการเรียนการสอน การวิจัย หรือทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ ปีงบประมาณ 2566 รายวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ในประเด็นการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

วพบ.นครพนม จัดโครงการบูรณาการการบริการวิชาการ กับการเรียนการสอน การวิจัย หรือทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ ปีงบประมาณ 2566 รายวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ในประเด็นการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

นายวุฒิธิกรณ์ ประพัศรางค์ 2023-01-18 16:32:48 257

วันที่ 18 มกราคม 2566 ณ วัดศรีบุญเรือง ชุมชนนาหลวง ต.ท่าค้อ อ.เมือง จ.นครพนม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสมร เรืองวรบูรณ์ รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาทิพย์ ตั้งตรีจักร รองคณบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ จัดโครงการบูรณาการการบริการวิชาการ กับการเรียนการสอน การวิจัย หรือทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ ปีงบประมาณ 2566 รายวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ในประเด็นการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และชาวบ้านบ้านนาหลวง เข้าร่วม  

การจัดโครงการในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อจัดบริการวิชาการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย หรือทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประชาชนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ  รวมถึงสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนด้านสุขภาพแก่ชุมชน ผ่านกิจกรรม กิจกรรม “ผู้สูงวัย กินอย่างไรให้แข็งแรง” กิจกรรม “สร้างจิตใจที่แจ่มใสในวัยสูงอายุ” กิจกรรม “เรื่องราวดีๆ หลีกหนีโรคสมองเสื่อม” และ กิจกรรม “บริหารร่างกาย ยืดสาย คลายเส้น ด้วยท่ารำศรีโคตรบูรณ์” 

#BCNN #NPU #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #มหาวิทยาลัยนครพนม #มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาชุมชน 

    slot pulsa

HOT LINK