รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • วพบ.จัดการประชุมวิชาการโครงการอบรบระยะสั้นเรื่อง “คลื่นไฟฟ้าหัวใจและการแปลผล” ประจำปี 2566

วพบ.จัดการประชุมวิชาการโครงการอบรบระยะสั้นเรื่อง “คลื่นไฟฟ้าหัวใจและการแปลผล” ประจำปี 2566

นายวุฒิธิกรณ์ ประพัศรางค์ 2023-01-18 14:05:03 721

วพบ.จัดการประชุมวิชาการโครงการอบรบระยะสั้นเรื่อง “คลื่นไฟฟ้าหัวใจและการแปลผล” ประจำปี 2566

ระหว่างวันที่ 11 – 13 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมพลตำรวจเอกสนอง วัฒนวรางกูร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมสมร เรืองวรบูรณ์ รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม เป็นประธานกล่าวการประชุมวิชาการโครงการอบรบระยะสั้นเรื่อง “คลื่นไฟฟ้าหัวใจและการแปลผล” ประจำปี 2566  โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ศุภชัย ไตรอุโฆษ ในการบรรยายหัวข้อ “คลื่นไฟฟ้าหัวใจและการแปลผล” โดยมีพยาบาลวิชาชีพและอาจารย์พยาบาล เข้าร่วม 

การจัดการประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคลื่นไฟฟ้าหัวใจ วิธีการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ สามารถอ่าน แปลผล และวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง และผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการอ่านและการแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจรวมถึงสร้างเครือข่ายทางวิชาการระหว่างผู้เข้ารับการอบรมและสถาบันการศึกษา ในการให้บริการวิชาการและเป็นผู้นำในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสู่ชุมชน 


#BCNN #NPU #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #มหาวิทยาลัยนครพนม #มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาชุมชน #คลื่นไฟฟ้าหัวใจและการแปลผล

HOT LINK