รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

นายณัฐวรรธน์ ตันรัตนกุลชัย 2023-01-12 17:02:53 218

ภาพบรรยากาศ การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

            วันพฤหัสบดี ที่ 12 มกราคม 2566 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ไดัจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ขึ้น ณ ห้องประชุมพะยูงทอง ชั้น 2 อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีอาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ พวงยอด รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกียวข้องเข้าร่วมประชุมด้วยความพร้อมเพรียง ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดกีฬานักศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 ในชื่อว่า EDU WINTER GAMES2023 ที่กำลังจัดการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 9 - 16 มกราคม 2566
ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.  

HOT LINK