รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • นิเทศศาสตร์ดิจิทัล ม.นครพนม จัดอบรมแกนนำฅนทันสื่อ มุ่งหวังสร้างเยาวชนต้นแบบตระหนักรู้ภัยจากสื่อออนไลน์

นิเทศศาสตร์ดิจิทัล ม.นครพนม จัดอบรมแกนนำฅนทันสื่อ มุ่งหวังสร้างเยาวชนต้นแบบตระหนักรู้ภัยจากสื่อออนไลน์

นางสาววรรณวชิรา จันทะเมธี 2023-01-12 14:39:31 873

นิเทศศาสตร์ดิจิทัล ม.นครพนม จัดอบรมแกนนำฅนทันสื่อ มุ่งหวังสร้างเยาวชนต้นแบบตระหนักรู้ภัยจากสื่อออนไลน์

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการฯ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "แกนนำฅนทันสื่อ" ภายใต้โครงการพัฒนาความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อและการผลิตสื่อสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชน โดยมุ่งหวังจะสร้างการเปลี่ยนแปลง สร้างภูมิคุ้มกัน สนับสนุนและสร้างต้นแบบนักสื่อสารสร้างสรรค์ที่มีความตระหนักรู้เกี่ยวกับภัยจากสื่อออนไลน์มีทักษะในการเข้าถึงสื่อและสามารถวิเคราะห์ ประเมินสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะความสามารถในการผลิตสื่อสร้างสรรค์ได้ รวมถึงเพื่อสร้างความร่วมมือและสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษาอันจะส่งเสริมเด็กและเยาวชนมีความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อและผลิตสื่อสร้างสรรค์ได้ ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นนั้น มีทั้งการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นปัญหาสังคม การฝึกปฏิบัติผลิตสื่อสร้างสรรค์ พร้อมทั้งนำเสนอผลการผลิตสื่อฯ อีกด้วย เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมนนทรี โรงเรียนนครพนมวิทยาคม จังหวัดนครพนม
โดยโครงการฯ ดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ภาพ/ข่าว สาขาวิชาเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

HOT LINK