รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • เวทีเสวนาหัวข้อ “เส้นทางความก้าวหน้าและการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา”

เวทีเสวนาหัวข้อ “เส้นทางความก้าวหน้าและการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา”

นางอรปวีณ์ ตั้งตระกูล 2023-01-09 15:16:43 399

มนพ. จัดงานเสวนาหัวข้อ “เส้นทางความก้าวหน้าและการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา”
วันที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. งานคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดงานเสวนาหัวข้อ “เส้นทางความก้าวหน้าและการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา”โดยมี ดร.ถาวร เส้งเอียด รองอธิการบดี ฝ่ายบริหารงานบุคคล เป็นประธานกล่าวต้อนรับ และ ผศ.พงศ์พัทธ์ มังคละคีรี ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวรายงาน ซึ่งมีบุคลากรสายสนับสนุนจากหน่วยงานในคณะ/วิทยาลัย ในสังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมประชุมรับฟังกว่า 100 คน ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม
การจัดเวทีเสวนา ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่ คุณจริยา ปัญญา ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล นางสาวนุษรา ปานกรด ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายปภาณภณ ปภังกรภูรินทร์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และผศ.พงศ์พัทธ์ มังคละคีรี ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยนครพนม ดำเนินรายการโดย คุณพาทิศ คงโสมา หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม
ทั้งนี้ หลังจากการจัดเวทีเสวนา ในวันที่ 7 มกราคม 2566 เวลา 9.00 น. มหาวิทยาลัยนครพนม ยังเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสภาข้าราชการพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย งานคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยนครพนม ยังได้จัดประชุมสภาข้าราชการพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัลย์ เอี่ยมกุศลกิจ รองอิการบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพนมเมธี ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

ภาพ/ ข่าว : งานสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK