รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • โครงการพัฒนานักศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การวิจัยและการผลิตผลงานทางวิชาการ : กิจกรรมอบรมประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

โครงการพัฒนานักศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การวิจัยและการผลิตผลงานทางวิชาการ : กิจกรรมอบรมประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

นายณัฐวรรธน์ ตันรัตนกุลชัย 2023-01-07 11:34:32 216

ภาพบรรยากาศ โครงการพัฒนานักศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การวิจัยและการผลิตผลงานทางวิชาการ : กิจกรรมอบรมประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

           วันเสาร์ ที่ 7 มกราคม 2566 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการพัฒนานักศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การวิจัยและการผลิตผลงานทางวิชาการ : กิจกรรมอบรมประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้น ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการดังกล่าว อาจารย์ ดร.สุวิมล คำน้อย เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีอาจารย์ปิยธิดา รัตนรามา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นวิทยากรในโครงการ มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อแนะแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา และบทบาทของนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา
ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ. 

HOT LINK