รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม เข้าร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม

ม.นครพนม เข้าร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม

นายปิติพงษ์ เหล่าหงษ์สา 2023-01-07 11:34:04 509

เมื่อวันที่ มกราคม 2566 ณ ศาลาการเปรียญ วัดสว่างสุวรรณาราม ตำบลหนองแสง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม นางพสณชนก ไตรสิริโชค รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกลาง สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม  ได้รับหมอบหมายให้เข้าร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ประจำปี 2566 จังหวัดนครพนม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ มกราคม โดยมี นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานนำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนประชาชนจังหวัดนครพนม เข้าร่วมประกอบพิธี เพื่อเสริมสร้างพลังความรัก ความสามัคคี และความจงรักภักดี ที่ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ และหวงแหนในสถาบันหลักของชาติ ทั้งเป็นการส่งเสริม รักษา สืบสาน เผยแพร่ วัฒนธรรมประเพณีอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันหลักของชาติและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป โดยมีพระราชสิริวัฒน์ เจ้าคณะจังหวัดนครพนม เจ้าอาวาสวัดสว่างสุวรรณารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์

 

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK