รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม ร่วมงาน “นครพนมยามเช้า” กับผู้ว่า ฯ วันชัย จันทร์พร หารือแลกเปลี่ยนหน่วยงานจังหวัด ขับเคลื่อนแนวทางการศึกษาและพัฒนาเมืองด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยว

ม.นครพนม ร่วมงาน “นครพนมยามเช้า” กับผู้ว่า ฯ วันชัย จันทร์พร หารือแลกเปลี่ยนหน่วยงานจังหวัด ขับเคลื่อนแนวทางการศึกษาและพัฒนาเมืองด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยว

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2023-01-04 20:28:02 961

ม.นครพนม ร่วมงาน “นครพนมยามเช้า” กับผู้ว่า ฯ วันชัย จันทร์พร หารือแลกเปลี่ยนหน่วยงานจังหวัด ขับเคลื่อนแนวทางการศึกษาและพัฒนาเมืองด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยว

วันที่ 4 มกราคม 2566 เวลา 07.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัลย์ เอี่ยมกุศลกิจ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมงาน “นครพนมยามเช้า” ซึ่งหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพในเดือนแรกของปี 2566 โดยมีนายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธาน มีหัวหน้าหน่วยงานจากทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรม ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ริมโขง เขตเทศบาลเมืองนครพนม อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม

นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า กิจกรรม “นครพนมยามเช้า” เป็นการจัดงานครั้งแรกในปีพุทธศักราชใหม่ 2566 เป็นความตั้งใจของตนที่อยากให้มีกิจกรรมนี้เกิดขึ้น ซึ่งถือเป็นวันครบรอบ 1 เดือน ที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เมื่อต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเห็นว่าทุกภาคส่วนมีภาระหน้าที่ที่ต้องเร่งดำเนินงานอยู่หลายอย่าง จึงได้เลื่อนกิจกรรมดังกล่าวมาจัดในวันนี้ ก็ถือเอาฤกษ์ขึ้นปีใหม่พบปะกับหน่วยงานทุกภาคส่วน อาทิ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชน เพื่อหารือและร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ที่จะพัฒนาจังหวัดในทุกมิติไปพร้อม ๆ กัน ไม่ว่าจะเป็น ด้านสังคมเมืองและสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา และด้านการท่องเที่ยว ซึ่งตลอดระยะเวลาของ 1 เดือน ที่ผ่านมา ตนได้มอบนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปปฏิบัติแล้วบางส่วน และยังมีอีกหลายเรื่องที่จะต้องปรึกษาหารือกับหลาย ๆ ฝ่าย ที่จะผลักดันให้เกิดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการพัฒนาจังหวัด ให้สอดคล้องกับแนวทาง 4 หลักสำคัญ คือ 1. หน้าบ้านน่ามอง นครพนมต้องน่าอยู่ เนื่องจากนครพนมเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ผู้คนเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมาก เศรษฐกิจมีการขยายตัวติดอันดับต้น ๆ ของประเทศ การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องขยะเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องให้เกิดความสะอาด เพื่อเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยว 2. การยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่มีต่อองค์กรหรือหน่วยงาน ตลอดจนการสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลในด้านการบริหารงาน 3. การให้บริการประชาชนชนต้องมีความถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ของประชาชน และ 4. การยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการดำเนินงานหลังต่อจากนี้ นายวันชัย กล่าว.

จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัลย์ เอี่ยมกุศลกิจ ได้เข้าพบกับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนครพนม เพื่อพูดคุยและหารือในประเด็นต่าง ๆ โดยเฉพาะการสร้างเครือข่ายทางวิชาการให้ตอบโจทย์และตรงตามบริบทของพื้นที่ รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในพื้นที่ตั้งแต่ระดับต้น ให้มีแนวทางในการสร้างงาน สร้างอาชีพ และมีรายได้ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ ตลอดจนการสนับสนุนงานบริการวิชาการ สร้างองค์ความรู้ใหม่จากงานวิจัย สู่การพัฒนาเป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการสร้างท้องถิ่นให้เกิดมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติต่อไปในอนาคต

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK