รอบรั้วกันเกรา

วพบ.นครพนม จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบัน ประจำปี 2565

นายวุฒิธิกรณ์ ประพัศรางค์ 2022-04-28 14:54:58 195

ระหว่างวันที่ 25 - 28 เมษายน 2565  ณ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสมร เรืองวรบูรณ์ รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม  เป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบัน แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 26 ประจำปี 2565 โดยมีนักศึกษา และคณาจารย์เข้าร่วม 

โดยการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เสริมสร้างสมรรถนะบัณฑิตพยาบาลให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม เสริมสร้างให้บัณฑิตพยาบาลมีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันและวิชาชีพ นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ด้านปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข พร้อมด้วยทักษะการสื่อสารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและทักษะเชิงวิชาชีพ ผ่านการบรรยายพิเศษโดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัลย์ เอี่ยมกุศลกิจ รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยนครพนม ให้เกียรติบรรยายเรื่อง “ความสําคัญของการเป็นสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย” อาจารย์ ดร.สุปราณี สิทธิกานต์ หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ ให้เกียรติบรรยายเรื่อง “เครือข่ายวิชาชีพพยาบาล” อาจารย์ ดร.สุรชัย เฉนียง หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ ให้เกียรติบรรยาย เรื่อง “The smart nurse in  digital technology; the new normal post COVID-19”อาจารย์ ดร.อุทัยวรรณ สุกิมานิล กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน ให้เกียรติบรรยายเรื่อง “การต่อต้านคอร์รัปชั่น”  และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บรรยายเรื่อง "จริยธรรมนำความรู้ สู่วิชาชีพพยาบาล" 

อีกทั้งยังมีการประเมินผลหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ร่วมรับฟังเสียงสะท้อนในการพัฒนาหลักสูตรจากนักศึกษา และกิจกรรมการเปิดเวทีเสวนาเส้นทางศิษย์เก่าแห่งวิชาชีพพยาบาลและเส้นทางผู้ประกอบการ โดยได้รับเกียรติจากศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้แก่อาจารย์กมลนัทธ์ คล่องดี อาจารย์ศิริภรณ์ เหมะธุลิน คุณนิรัตน์ บินยอร์ควอลล์ อาจารย์ ดร.สุรชัย มณีเนตร คุณช่อลัดดา โสชมภู คุณปัณฐมล นนท์ณัฐนันท์ คุณอัสราวุฒิ เอี่ยมใส และคุณบุศราคัม เจตินัย เข้าร่วมเปิดเวทีเสวนาในโครงการครั้งนี้ อีกทั้งยังมีการจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักศึกษา และจัดพิธีมอบใบสัมฤทธิผลทางการศึกษา พิธีขอขมาอาจารย์และอำลาสถาบัน โดยมีแขกผู้มีเกียรติ ทั้งผู้ปกครอง บุคลากร  คณาจารย์ บุคลากร  นักศึกษา ศิทย์เก่า รุ่นพี่ และรุ่นน้อง ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 26 ผู้สำเร็จการศึกษา ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและปลื้มปิติ

ภาพ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม /งานสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

#BCNN #NPU #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #มหาวิทยาลัยนครพนม #มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาชุมชน #ปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบัน

HOT LINK