รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • มหาวิทยาลัยนครพนมจัดการประชุมถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี พ.ศ 2565 - 2569

มหาวิทยาลัยนครพนมจัดการประชุมถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี พ.ศ 2565 - 2569

นายฉัตรชัย โกพลรัตน์ 2022-01-18 09:20:07 575

มหาวิทยาลัยนครพนมจัดการประชุมถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี พ.ศ 2565 - 2569

วันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยนครพนมจัดการประชุมถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี พ.ศ 2565 - 2569 โดยมี ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นผู้ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ในครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นแผนในการพัฒนามหาวิทยาลัยนครพนมในระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565 - 2569 พร้อมทั้งได้จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีนางสาวชนันท์กานต์ รามางกูร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นผู้นำเสนอ โดยได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเจรจาค่าเป้าหมายตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ 2565 แผนกลยุทธ์ทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของมหาวิทยาลัยนครพนม และ แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จากผู้อำนวยการ/คณบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนม

จากนั้นเวลา 15.30 น. จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย ผู้อำนวยการและคณบดี จากคณะและวิทยาลัยต่างๆ ในสังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อเป็นข้อตกลงในการใช้แผนงานในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อไป

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK