รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม มาตรการเข้มรับมือโควิด-19 งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 11-15 ธันวาคม 2564

ม.นครพนม มาตรการเข้มรับมือโควิด-19 งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 11-15 ธันวาคม 2564

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2021-12-10 10:05:44 1,167

มหาวิทยาลัยนครพนม กำหนดจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563 วันที่ 15 ธันวาคม 2564 (ภาคเช้า) เผยเตรียมพร้อมมาตรการเข้มรับมือโควิด-19 ระหว่างวันที่ 11-15 ธันวาคม 2564 โดยนายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้มอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม เข้ามาสนับสนุนดูแลเรื่องมาตรการสำคัญในการป้องกันโควิด-19 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้งานพระราชพิธี ฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุด รวมถึงการสร้างความมั่นใจให้กับบัณฑิต ญาติบัณฑิต และผู้ปฏิบัติงาน 

ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เปิดเผยว่า ทางมหาวิทยาลัยได้ออกประกาศกฎเกณฑ์และมาตรการป้องกันโควิด-19 ไปยังทุกคณะ/วิทยาลัยได้รับทราบแล้ว เพื่อเป็นแนวปฏิบัติร่วมกันทั้งในส่วนของวันซ้อมและวันรับจริง ซึ่งหากพบบุคคลใดไม่ปฏิบัติตามประกาศทางคณะกรรมการอำนวยการในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร สามารถพิจารณาไม่ให้เข้าร่วมในพิธีได้ เบื้องต้นได้ขอความร่วมมือญาติบัณฑิตที่จะเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรให้ปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี้
1. สวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (Surgical Mask) หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา

2. กรณีรับวัคซีนครบตามเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม ให้ลงทะเบียนเข้าจังหวัดนครพนม ผ่าน Application “นครพนมพร้อม” และสแกน QR Code “ไทยชนะ” ตามจุดต่าง ๆ ที่จัดเตรียมไว้ในบริเวณงาน หรือแสดงเอกสารใบรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อรับสติ๊กเกอร์ ณ จุดคัดกรอง

3. กรณีรับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม 
     3.1. ลงทะเบียนเข้าจังหวัดนครพนมผ่าน Application “นครพนมพร้อม”
     3.2. ยืนยันผลตรวจแบบ Antigen Test Kit (ATK) หรือมีผลตรวจ RT-PCR หากเป็น “ลบ” จากสถานพยาบาลไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทางมาถึงจังหวัดนครพนมสามารถขอผ่อนผันได้

4. หากเป็นผู้ที่มีอาการสงสัยเข้าข่ายโรคติดเชื้อ เช่น อุณหภูมิร่างกายเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีอาการของระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ เหนื่อยหอบ และหายใจลำบาก มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีอาการดังกล่าวเข้ามาในพื้นที่มหาวิทยาลัย และจะถูกนำตัวส่งตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR ต่อไป

5. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention for COVID-19) ได้แก่ ล้างมือบ่อย ๆ สวมใส่หน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสหน้ากากที่สวม แยกของใช้ส่วนตัว หมั่นทำความสะอาดเครื่องใช้ เลือกทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ ๆ หากจำเป็นต้องรับประทานอาหารร่วมกันต้องมีช้อนกลางส่วนตัว และหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ที่มีคนหนาแน่น 

สำหรับบัณฑิตและผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกซ้อมฯ จะต้องมีผลการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) จากสถานบริการสุขภาพเป็น “ลบ” ภายในไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนวันซ้อมวันแรก โดยนำผลการตรวจมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ หน่วยฝึกซ้อมคณะ/วิทยาลัย ในวันที่ 11 ธันวาคม 2564 (วันซ้อมย่อย) จากนั้นมหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ให้แก่บัณฑิตอีกครั้ง ในวันที่ 13 ธันวาคม 2564 หลังเสร็จสิ้นการฝึกซ้อม ฯ ณ อาคารศรีโคตรบูรณ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย และผู้ร่วมปฏิบัติหน้าที่จากหน่วยงานภายนอก ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จะต้องได้รับวัคซีนครบตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข และจะได้รับการตรวจด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) ในวันที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 11.00-14.00 น. ณ อาคารศรีโคตรบูรณ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ส่วนผู้ถวายงานใกล้ชิด ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จะต้องได้รับวัคซีนครบตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข และจะได้รับการตรวจด้วยวิธี Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) ในวันที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น. และวันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-13.00 น. ณ อาคารศรีโคตรบูรณ์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

ขณะที่อาคารศรีโคตรบูรณ์ซึ่งเป็นสถานที่ประกอบพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ได้กำหนดจุดเข้า-ออก ทางเดียว และมีจุดคัดกรอง (Screening Zone) มีการตรวจวัดอุณหภูมิ และการล้างมือด้วยแอลกอฮอร์ จำนวน 3 จุด ได้แก่ จุดตั้งแถว จุดข้างอาคารศรีโคตรบูรณ์ และจุดหน้าทางเข้าอาคารศรีโคตรบูรณ์ พร้อมจัดให้มีจุดวางแอลกอฮอล์หน้าทางเข้า-ออกห้องประชุมที่เกี่ยวข้อง และจัดทำความสะอาดพื้นผิวทั่วไปและสิ่งของที่ใช้ร่วมกันด้วยแอลกอฮอล์ 70% หรือโซเดียมไฮเปอร์คลอไรท์ 0.1% ได้แก่ ห้องน้ำ ห้องส้วม ลูกบิดประตู ปุ่มกดลิฟต์ สวิตช์ไฟ ราวบันได ให้เรียบร้อยก่อนวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ส่วนการจัดอาหารได้จัดเป็นอาหารแยกรายบุคคลแบบกล่อง (Box set) เพื่อให้สอดรับกับมาตรการป้องกันโควิด-19 ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

-วันที่ 11 ธันวาคม 2564 (ฝึกซ้อมย่อย) ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ หน่วยฝึกซ้อม คณะ/วิทยาลัย 

-วันที่ 12 ธันวาคม 2564 (ฝึกซ้อมย่อยรวม) ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารศรีโคตรบูรณ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

-วันที่ 13 ธันวาคม 2564 (ฝึกซ้อมใหญ่) เวลา 06.00 น. รวมบัณฑิตถ่ายรูปหมู่ และเริ่มฝึกซ้อมใหญ่ ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารศรีโคตรบูรณ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

-วันที่ 15 ธันวาคม 2564 (พิธีพระราชทานปริญญาบัตร) บัณฑิตทุกคนพร้อมกัน ณ จุดนัดรวม ก่อนเวลา 04.00 น. เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ภายในอาคารศรีโคตรบูรณ์ และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ข่าว : งานสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK