รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • สถาบันวิจัยและพัฒนา มนพ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ“จริยธรรมการวิจัย ในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์”

สถาบันวิจัยและพัฒนา มนพ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ“จริยธรรมการวิจัย ในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์”

นายปิติพงษ์ เหล่าหงษ์สา 2021-12-04 14:40:36 267

วันที่ 4 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 . สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ร่วมกับ ศูนย์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในหลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์” (Social Science and Behavioral Research) โดย 

ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและแนวทางด้านการวิจัยแก่ผู้เข้าร่วมอบรม  ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  หลักสูตร social science and Behavioral Research เป็นการอบรมด้านจริยธรรมตามมาตรฐานสากล อันจะเป็นการรับประกันว่าสิทธิ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัครจะได้รับการคุ้มครอง ซึ่งมหาวิทยาลัยนครพนมได้ตั้งเป้าหมายที่จะยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเชิงพื้นที่จึงต้องมีการสนับสนุนงานวิจัยที่มีคุณภาพให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ ซึ่งมหาวิทยาลัยนครพนมได้ตระหนักถึงความสำคัญของอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการวิจัย จึงได้ออกประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนครพนม เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ .. 2564 กำหนดให้โครงการวิจัยในมนุษย์ต้องผ่านการรับรองก่อนเริ่มทำการวิจัยและหัวหน้าโครงการวิจัยต้องผ่านการอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ก่อนเสนอ

รวมไปถึงข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับการรับรองจากคณะกรรมการการวิจัยในมนุษย์ ทั้งนี้เพื่อให้มีการปฏิบัติต่ออาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการวิจัยตามหลักการสากล คือต้องมีการคุ้มครองศักดิ์ศรี สิทธิ ความปลอดภัย ตลอดจนความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัคร ดังนั้นการอบรมในครั้งนี้จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวิจัยให้เป็นไปตามหลักการสากล


การจัดอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้มีความรู้พื้นฐานในหลักจริยธรรมการวิจัยและการวิจัยตามหลักมาตรฐานสากล และสามารถนำไปใช้ในการวิจัย ปกป้องสิทธิ และสวัสดิการของอาสาสมัครได้ รวมไปถึงผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ในการทำวิจัยในมนุษย์ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 134 คน


ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยายในหัวข้อ ดังนี้

1.ความเป็นมาและหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

2.ขั้นตอนการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และประเภทของงานวิจัยที่จะขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย

3.กระบวนการขอรับความยินยอม

4.เอกสารข้อมูลคำอธิบายสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยและเอกสารใบยินยอม

5.การวิขัยทางสังคม และพฤติกรรมศาสตร์

6.ตัวอย่างกรณีศึกษาโครงการวิจัย 

7.กิจกรรม Workshop


พร้อมกันนี้ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอตัวอย่างกรณีศึกษาที่เป็นประโยชน์ เปิดเวทีแสดงความคิดเห็นร่วมกันรวมไปถึงเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติการวิจัยที่เป็นไปตามหลักจริยธรรมการวิจัยที่เป็นสากล


ภาพ : งานสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

ข่าว : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK