รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม ได้รับการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา เป็นกลุ่ม 3 "พัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ม.นครพนม ได้รับการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา เป็นกลุ่ม 3 "พัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2021-11-30 07:30:32 386

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้เผยแพร่ประกาศ เรื่องการกำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริม สนับสนุน ประเมินคุณภาพ กำกับดูแล และการจัดสรรงบประมาณให้แก่สถาบันอุดมศึกษา ประกอบกับกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 ได้แบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา เป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ 

1.กลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก 

2.กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม 

3.กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น 

4.กลุ่มพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา 

5.กลุ่มผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจำเพาะ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 และ ข้อ 15 ของกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้กำหนดให้มหาวิทยาลัยนครพนม อยู่ในกลุ่ม 3 "กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่หมายถึงการเป็นแหล่งเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและการให้ประชาชนมีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตอันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยนครพนมที่ว่า "มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ชั้นนำของประเทศ"

#มหาวิทยาลัยนครพนม #มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาชุมชน #NakhonPhanomuniversity #NPUThailand #จัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา #อว

ข่าว : งานสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

ข้อมูล : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

HOT LINK