รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม แสดงความยินดีกับบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"

ม.นครพนม แสดงความยินดีกับบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"

นายปิติพงษ์ เหล่าหงษ์สา 2021-11-29 14:17:27 352

มหาวิทยาลัยนครพนม ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ บัวจันทร์ อินธิโส ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" สาขาวิชาการบัญชี อนุสาขาวิชาบัญชีการเงิน จากมติสภามหาวิทยาลัยนครพนม ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 31 ตุลาคม 2564 


ข่าว : งานสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK