รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างคณะครุศาสตร์ มนพ. และ คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างคณะครุศาสตร์ มนพ. และ คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา

นายปิติพงษ์ เหล่าหงษ์สา 2021-11-26 15:44:48 252

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยนครพนมจัดพิธีลงนามในการบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม กับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา รักษาราชการแทนอธิกาบดี มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ รักษาราชการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายวิจัย บริการ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม และ รศ.ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล คณบดีคณะศึกษาศาตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นตัวแทนในการเซ็นลงนามในครั้งนี้
          โดยการลงนาม (MOU) ในครั้งนี้เป็นการทำข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และสนับสนุนด้านการเรียนการสอน รวมไปถึงความร่วมมือด้านการวิจัย ด้านการให้บริการทางวิชาการและการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมต่างๆ และเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสนับสนุนด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในการพัฒนาการศึกษาอื่นๆ 
ณ ห้องประชุมจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK