รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • มนพ. รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารภายในสำนักงานอธิการบดี ระดับตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า

มนพ. รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารภายในสำนักงานอธิการบดี ระดับตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า

นางสาววรรณวชิรา จันทะเมธี 2021-02-25 14:43:04 441

มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารภายในสำนักงานอธิการบดี ระดับตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ผู้อำนวยการกองกลาง                 1 อัตรา
2. ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน   1 อัตรา
3. ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  1 อัตรา
4. ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา     1 อัตรา

เปิดรับสมัครระว่างวันที่ 1 - 31 มีนาคม 2564 
สมัครและยื่นเอกสารด้วยตนเอง ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ในวันและเวลาราชการ
>>Download รายละเอียดการรับสมัคร ที่นี่<< 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 4253 2477-8 ต่อ 507

เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร ดังนี้
1. Download แบบคำขอรับการประเมินเพื่อกำหนดระดับตำแหน่ง (เอกสารหมายเลข 1 ก) พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป 
2. Download หนังสืออนุญาตจากต้นสังกัด (เฉพาะกรณีผู้สมัครไม่ได้สังกัดสำนักงานอธิการบดี)

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม  เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม เนื่องจากเป็นหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่ประสานงานและสนับสนุนวัตถุประสงค์ของสถาบัน ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความคล่องตัวและสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ สนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ตลอดจนผู้ใช้บริการทุกประเภท นับตั้งแต่คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ซึ่งส่งผลโดยตรงและโดยอ้อมต่อการพัฒนา เพื่อความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยนครพนม 

ปัจจุบันได้แบ่งงานออกเป็น 4 กอง ดังนี้
1. กองกลาง 
    แบ่งส่วนงานภายในกอง ดังนี้ 1. งานธุรการและสารบรรณ  2. งานสื่อสารองค์กร 3. งานเลขานุการผู้บริหาร 4. งานประชุมและพิธีการ 5. งานอาคารและยานพาหนะ 6. งานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 7. งานเทคโนโลยีดิจิทัล 8. งานการเจ้าหน้าที่  และ 9. งานนิติการ

2. กองนโยบายและแผน
 
   แบ่งส่วนงานภายในกอง ดังนี้ 1. งานธุรการ 2. งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ 3. งานการเงินและบัญชี 4. งานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง 5. งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ และ 6. งานพัสดุ

3. กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
    แบ่งส่วนงานภายในกอง ดังนี้ 1. งานอำนวยการ 2. งานหลักสูตรและการศึกษา 3. งานทะเบียนและประมวลผล 4. งานวิชาศึกษาทั่วไป 5. งานรับเข้าและแนะแนวนักศึกษา 6. งานศูนย์ทดสอบ สทศ./งานสหกิจศึกษา และ 7.งานวิเทศสัมพันธ์

4. กองพัฒนานักศึกษา 
    แบ่งส่วนงานภายในกอง ดังนี้ 1. งานธุรการ 2. งานทุนการศึกษา 3. งานวินัยและงานหอพัก 4. งานกิจกรรมและงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และ 5. งานศิษย์เก่าสัมพันธ์


HOT LINK