รอบรั้วกันเกรา

“นิเทศลุ่มน้ำโขง โฟโต้ แรลลี่ ครั้งที่ 1 DCA : NPU PHOTO RALLY”

นางสาวอรปวีณ์ บัวชู 2021-02-23 10:56:05 188

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการบริการวิชาการสาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล “นิเทศลุ่มน้ำโขง โฟโต้ แรลลี่ ครั้งที่ 1” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะในด้านการผลิตสื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างเยาวชนสู่การเห็นคุณค่าของการเป็นนักสื่อสารสร้างสรรค์ บูรณาการความรู้ทางวิชาการ ทักษะเชิงปฏิบัติและพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ผ่านภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยว โดยมีน้อง ๆ นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับ ปวช. และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ริมฝั่งแม่น้ำโขง จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา

กิจกรรมนิเทศลุ่มน้ำโขง โฟโต้ แรลลี่ ครั้งที่ 1 (DCA : NPU PHOTO RALLY) จัดขึ้นเป็นระยะเวลา 1 วัน ตั้งแต่เวลา 07.00 – 15.00 น. เพื่อลงทะเบียน รับป้ายชื่อ รับฟังกติกา โจทย์ในการถ่ายภาพ ซึ่งผู้เข้าร่วมจะจับสติ๊กเกอร์เพื่อสุ่มเลือกทีม และถ่ายภาพตามโจทย์ของแต่ละฐานปฏิบัติ โดยมีพี่สต๊าฟให้คำแนะนำ และสอนวิธีการถ่ายภาพอย่างมืออาชีพ 

สำหรับฐานปฏิบัติการถ่ายภาพ แบ่งออกเป็น 5 ฐาน ประกอบด้วย ฐาน1 หาดทรายทอง ฐาน2 ลานพญาศรีสัตนาคราช ฐาน3 โบสถ์หนองแสง ฐาน4 พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ฐาน5 ริมโขง+ย่านเมืองเก่า  หลังจากนั้น แต่ละกลุ่มจะไปรวมกลุ่มกันที่ ฐานปฏิบัติการนำเสนอภาพถ่าย เพื่อนำเสนอภาพถ่ายผ่านการเล่าเรื่องของผู้ถ่าย รับการแนะนำจากคณะกรรมการ ประกาศทีมที่ได้รับรางวัล และมอบใบประกาศแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ ลานคนเมือง ริมฝั่งโขงนครพนม จังหวัดนครพนม

ภาพ/ข้อมูล : เพจ นิเทศลุ่มน้ำโขง

ข่าว : งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยนครพนม


HOT LINK