รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.นครพนม เตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะทาง ฯ พัฒนาผลงานวิจัยสู่งานบริการวิชาการรับใช้ชุมชนและสังคม

สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.นครพนม เตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะทาง ฯ พัฒนาผลงานวิจัยสู่งานบริการวิชาการรับใช้ชุมชนและสังคม

นายระพีพัชร ภัคธนาชัยวงษ์ 2021-02-17 15:04:47 211

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะทางของมหาวิทยาลัยนครพนม มุ่งผลิตผลงานเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ ภูมิภาคและประเทศ ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานเปิดการประชุมฯ และเป็นวิทยากรบรรยายแนวทางการดำเนินงานจัดตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะทาง โดยจัดประชุมผ่านการประชุมระบบ VDO Conference และการถ่ายทอดสด ผ่าน Facebook Fanpage www.facebook.com/NPUThailand ณ ห้องพนมเมธี ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวว่า มหาวิทยาลัยต้องเชื่อมโยงกับชุมชน นักวิจัยคิดมิติประดิษฐ์นวัตกรรมใดก็ตาม ชุมชนต้องได้ประโยชน์จากการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ต่าง ๆ มหาวิทยาลัยนครพนมต้องเป็นมหาวิทยาลัยของคนในพื้นที่ โจทย์วิจัยต้องมาจากปัญหาของชุมชนในพื้นที่ และมหาวิทยาลัยนครพนมต้องไปนั่งอยู่ในหัวใจของชุมชนให้ได้ ซึ่งมหาวิทยาลัยนครพนมมีความได้เปรียบในเรื่องของพื้นที่การทำงาน เพราะมหาวิทยาลัยนครพนม เกิดจากการหลอมรวมสถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครพนม ทําให้มหาวิทยาลัยนครพนมเป็นสถาบันอุดมศึกษาของท้องถิ่น มีที่ตั้งหน่วยงานระดับคณะ/วิทยาลัย กระจายตัวอยู่ตามอําเภอต่าง ๆ ทั่วจังหวัด มีพื้นที่เข้าถึงแหล่งความรู้ทางวิชาการได้โดยง่าย และคณาจารย์ นักวิจัย มีความเข้าใจในบริบทปัญหาและศักยภาพของพื้นที่ เป็นประโยชน์ต่อคณาจารย์ นักวิจัย และการดําเนินงานวิจัยของมหาวิทยาลัย นำองค์ความรู้และนวัตกรรมไปสู่การแก้ปัญหา หรือสร้างความเข้มแข็งด้านชุมชน สังคม ความมั่นคง และคุณภาพของชีวิตประชาชน ซึ่งเป็นส่วนส่งเสริมงานวิจัยให้ได้มาซึ่งเครื่องมือและนวัตกรรมหรือต้นแบบ ตลอดจนการเสริมสร้างคุณภาพศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยอีกด้วย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนา ประสานตรี รองอธิการบดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวว่า การจัดประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร เกิดความเข้าใจและมีแนวทางการจัดตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะทางเพื่อตั้งต้นรับทุนสนับสนุนจากภายนอก รวมถึงการพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อตอบโจทย์ชุมชนและสังคม ไปจนถึงการพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ให้มีประสิทธิภาพต่อไป

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

HOT LINK