รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • พิธีปฐมนิเทศและลงนามในสัญญาจ้างโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ระยะที่ 3 จำนวน 5 ตำบล พื้นที่จังหวัดนครพนม

พิธีปฐมนิเทศและลงนามในสัญญาจ้างโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ระยะที่ 3 จำนวน 5 ตำบล พื้นที่จังหวัดนครพนม

นางสาวอรปวีณ์ บัวชู 2021-02-11 13:44:55 362

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยนครพนมจัดพิธีปฐมนิเทศและลงนามสัญญาจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ระยะที่ 3 มีผู้ผ่านการคัดเลือกทำงานจำนวนรวมทั้งสิ้น 100 คน จาก 5 ตำบลในพื้นที่จังหวัดนครพนม ได้แก่ ตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร, ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร, ตำบลท่าค้อ อำเภอเมือง, ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง และตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวต้อนรับผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างงาน ณ ห้องพนมนาคา อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เป็นโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รับผิดชอบโดยกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีจุดมุ่งหมายหลักในการพัฒนากำลังคน พัฒนาทักษะใหม่ และการลดความยากจนแบบมีเป้าหมายชัดเจน (Targeted Poverty Alleviation) ซึ่งจะทำให้เกิดการจ้างงานของประชาชนในพื้นที่ ตำบลละ 20 อัตรา ประกอบด้วย 1.บัณฑิตจบใหม่ไม่เกิน 3 ปี ไม่จำกัดสาขา อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน  จำนวน 10 คน 2.ประชาชนทั่วไป อัตราค่าจ้าง 9,000 บาท จำนวน 5 คน และ 3.นักศึกษา อัตราค่าจ้าง 5,000 บาท จำนวน 5 คน โดยมีอาจารย์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ประสานงานวางแผนการทำงาน ลงพื้นที่สำรวจและพัฒนาแก้ไขปัญหาและเศรษฐกิจของตำบล และมอบหมายภาระงานแก่ผู้ได้รับการจ้างงาน แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ สิ่งแวดล้อม สุขภาพ การท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ชุมชน

มหาวิทยาลัยนครพนม จัดอยู่ในกลุ่มสถาบันการศึกษามุ่งเน้นการสร้าง และพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะสูงตามความต้องการของท้องถิ่น และพัฒนาท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม เป็นมหาวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่(Area-Based and Community Engagement) เน้นการสร้างงานบริการวิชาการ อนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น สอดคล้องกับความต้องการและความจำเป็นในการแก้ปัญหาให้กับสังคมและชุมชนในพื้นที่ (Local Need) เพื่อความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษา ชุมชนและสังคม โดยในระยะที่ 3 มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับผิดชอบพื้นที่ 5 ตำบลในจังหวัดนครพนม และในระยะที่ 4 จะมีตำบลที่รับผิดชอบอีก 90 แห่งในทุกอำเภอของจังหวัดนครพนม ซึ่งในวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยนครพนม จะจัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ระหว่างมหาวิทยาลัยนครพนมกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 105 แห่ง เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถขับเคลื่อนปฏิบัติการร่วมกับองค์กรหลักในตำบลได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป งานจะจัดขึ้นเวลา 13.30 น. ณ ห้องศรีโคตรบูรณ์ ชั้น 3 อาคารศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK