รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม ประชุมร่วมโครงการคนไทยยุคใหม่ ใส่ใจเรื่องเงิน ปี 3 ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์เสมือนจริง (Virtual Training)

ม.นครพนม ประชุมร่วมโครงการคนไทยยุคใหม่ ใส่ใจเรื่องเงิน ปี 3 ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์เสมือนจริง (Virtual Training)

นายระพีพัชร ภัคธนาชัยวงษ์ 2021-01-22 17:01:28 217

วันที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนา ประสานตรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดโครงการคนไทยยุคใหม่ ใส่ใจเรื่องเงิน เพื่อปลูกฝังและวางรากฐานความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการเงินให้กับนักศึกษา ณ ห้องพนมพัฒน์ ชั้น 4 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

โครงการ ฯ ดังกล่าวเป็นความร่วมมือกันระหว่างกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และสมาคมธนาคารไทย โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์เสมือนจริง (Virtual Training) ให้สอดคล้องกับยุค New Normal เพื่อเสริมทักษะการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ทางการเงินส่วนบุคคลผ่านการเล่นเกม รวมไปถึงทักษะการสื่อสารและเทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ (Train the Trainer) ให้แก่อาสาสมัคร ในการเป็นตัวแทนส่งต่อความรู้ความเข้าใจ และปลูกฝังพฤติกรรมการบริหารจัดการทางการเงินที่ถูกต้องเหมาะสมให้กับกลุ่มนิสิต นักศึกษา ที่กำลังจะก้าวสู่ช่วงวัยทำงาน

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

HOT LINK