รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • คำสั่งคณะบุคคลฯ แต่งตั้ง รศ.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.นครพนม

คำสั่งคณะบุคคลฯ แต่งตั้ง รศ.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.นครพนม

นางสาววรรณวชิรา จันทะเมธี 2020-11-26 15:50:30 734

         ตามที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ได้ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 180 วันแล้วนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดร.สุเมธ แย้มนุ่น ประธานคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม ในการประชุมคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย กรรมการในคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม เป็น "ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม" ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 รวมระยะเวลา 180 วัน หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

<<คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม>>

ภาพ/ข่าว งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กองกลาง(กองบริหารงานทั่วไป) สำนักงานอธิการบดี

HOT LINK