รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม สรุปโครงการพัฒนาครูจังหวัดนครพนมด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Project-Based Learning (PBL) โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน

ม.นครพนม สรุปโครงการพัฒนาครูจังหวัดนครพนมด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Project-Based Learning (PBL) โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน

นายระพีพัชร ภัคธนาชัยวงษ์ 2020-11-11 16:52:57 147

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 งานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการพัฒนาครูจังหวัดนครพนมด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Project-Based Learning (PBL) โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจและมีความสามารถจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานและมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2563 โดยมีอาจารย์เอื้อ มูลสิงห์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานกล่าวสรุปโครงการ ฯ

โครงการพัฒนาครูจังหวัดนครพนมด้านการจัดการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการ Project-Based Learning (PBL) โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ที่มีโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ เป็นทีมพี่เลี้ยง เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นแม่ข่ายหลักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ที่มุ่งพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจและมีความสามารถจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน และมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน และการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์พเยาว์ ยินดีสุข ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาจารย์ภูริทัต ชัยวัฒนกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านจัดการเรียนรู้แบบ PBL หัวหน้าช่วงชั้นโรงเรียนเพลินพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “ศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่พบในโครงงาน และแนวทางการแก้ไข” และหัวข้อ “หลักการและแนวทางการทำวิจัย ปฏิบัติการในชั้นเรียน เพื่อการแก้ปัญหา และการสร้างนวัตกรรมการสอน” ซึ่งมีครูจากโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่ จำนวน 12 แห่ง ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เข้าร่วมอบรม ณ ห้องพนมนาคา ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

ภาพ/ข่าว : งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กองกลาง (กองบริหารงานทั่วไป) สำนักงานอธิการบดี
อัลบั้มภาพทั้งหมด : https://www.facebook.com/media/set?vanity=npufamily&set=a.736203377105044

HOT LINK