รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม เปิดเวทีพบปะประชาคมรับฟังความเห็น ร่วมพลิกโฉม สร้างอนาคตมหาวิทยาลัย FUTURE READY

ม.นครพนม เปิดเวทีพบปะประชาคมรับฟังความเห็น ร่วมพลิกโฉม สร้างอนาคตมหาวิทยาลัย FUTURE READY

นางสาววรรณวชิรา จันทะเมธี 2020-08-04 19:15:55 239

  วันนี้ (4 สิงหาคม 2563) เวลา 09.30 น. ดร.สุเมธ แย้มนุ่น ประธานคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย ประธานคณะอนุกรรมการจัดระเบียบด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย และคณะ จัดกิจกรรมพบปะประชาคมมหาวิทยาลัยเพื่อรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ ร่วมกำหนดนโยบาย ทิศทาง และภาพอนาคตของมหาวิทยาลัยนครพนม NPU: FUTURE READY ณ ห้องพนมเมธี ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

ดร.สุเมธ แย้มนุ่น กล่าวว่า การดำเนินงานของคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม ประเด็นสำคัญอยู่ที่การพลิกโฉมมหาวิทยาลัยจะนำมาซึ่งผลผลิตใหม่ หลักสูตรใหม่ นวัตกรรมใหม่ บริบทการวิจัย  การทำงานกับสถานประกอบการ และชุมชนใหม่ ภายใต้เงื่อนไขระบบนิเวศการบริหารใหม่ และการนำร่องด้วยการออกแบบคุณสมบัติของผู้ที่จะทำหน้าที่บริหารมหาวิทยาลัย รวมทั้งวางเงื่อนไขความสำเร็จในการบริหารมหาวิทยาลัยในลักษณะ Public Agreement

การจัดเวทีพบปะประชาคมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2563 เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาคมทั้ง 6 กลุ่ม ได้แก่ 1.คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนครพนม 2.คณะผู้บริหารคณะและวิทยาลัย 3.คณะผู้บริหารหน่วยงานสนับสนุน 4.สภาคณาจารย์และข้าราชการ และบุคลากร 5.องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา และสโมสรนักศึกษา และ 6.ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกมหาวิทยาลัย ได้ร่วมเสนอความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบาย ทิศทาง และภาพอนาคตของมหาวิทยาลัยนครพนม ภายใต้แนวคิด NPU: FUTURE READY ปรับเปลี่ยนและพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับอนาคต พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม มุ่งเน้นประเด็นวิจัยเพื่อแก้ปัญหาของพื้นที่และประเทศ พัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการ พัฒนานักศึกษาสู่การเป็นผู้นำในการพัฒนาสังคม พัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยนครพนม พัฒนาการบริหารจัดการทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน พัฒนาศิลปวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่มการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ (Area - Based and Community)

       นอกจากการเปิดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นในระหว่างวันที่ 4- 5 สิงหาคมนี้ คณะอนุกรรมการจัดระเบียบด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ยังเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ผ่านเว็บไซต์ www.npu.ac.th ที่ แบบแสดงความเห็นออนไลน์  จึงขอเชิญชวนนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อมหาวิทยาลัยนครพนมของพวกเรา

ข่าว/ภาพ  งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยนครพนม 


HOT LINK