รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • มนพ. ร่วมกับ สสส. จัดโครงการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดนครพนม

มนพ. ร่วมกับ สสส. จัดโครงการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดนครพนม

นายฉัตรชัย โกพลรัตน์ 2020-07-30 14:01:48 178

วันที่ 30 กรกฎาคม 63 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยนครพนม โดยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดการปฐมนิเทศโครงการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพที่มีจุดเน้นสำคัญประเด็นการพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุและการจัดการขยะ โดยการมีส่วนร่วมของภาคียุทธศาสตร์ จังหวัดนครพนม ซึ่งมี ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีพิธีลงนามสัญญาเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนโครงการ โดยตัวแทนภาคียุทธศาสตร์ จังหวัดนครพนมและร่วมกันวางแผนปฏิบัติการรายโครงการและแผนการติดตามสนับสนุนโดยพี่เลี้ยงจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รวมทั้งสิ้น 26 โครงการ แบ่งเป็นประเด็นพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ 14 โครงการ และประเด็นการจัดการขยะ 12 โครงการ พร้อมทั้งพบปะและนำเสนอนโยบายและวางแผนแนวทางการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการต่อไป

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยนครพนม

อ่านต่อ : https://web.facebook.com/pg/npufamily/photos/?tab=album&album_id=662859594439423&__tn__=-UC-R

HOT LINK