รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม ประชุมผู้อำนวยการในสังกัดสำนักงานอธิการบดี เพื่อมอบแนวปฏิบัติขับเคลื่อนงานในมหาวิทยาลัย

ม.นครพนม ประชุมผู้อำนวยการในสังกัดสำนักงานอธิการบดี เพื่อมอบแนวปฏิบัติขับเคลื่อนงานในมหาวิทยาลัย

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2020-06-30 13:50:55 160

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ณ ห้องแพงพนม ชั้น 4 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม นายพัฒน์ธวัตร์ เอี่ยมสม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ประชุมผู้อำนวยการหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี เพื่อมอบแนวปฏิบัติและสร้างความเข้าใจในการดำเนินงาน หลังมีคำสั่งจากคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเข้ามาขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยนครพนม ที่มีนายสุเมธ แย้มนุ่น เป็นประธานคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งทั้ง 3 ชุด จะเข้ามาดูแลจัดระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม 3 ด้านหลัก คือ 

1. การจัดระเบียบด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย โดยมีรองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย เป็นประธานอนุกรรมการ ฯ

2. การจัดระเบียบด้านทรัพยากรมนุษย์ และพัฒนาวิชาการ โดยมี นายอาจินต์ ฟักทองพรรณ เป็นประธานอนุกรรมการ ฯ และ 

3. การจัดระเบียบด้านการเงิน งบประมาณ และทรัพย์สิน โดยมีนางจารุวรรณ์ เรืองสวัสดิ์พงศ์ เป็นประธานอนุกรรมการ ฯ

คณะอนุกรรมการ ฯ ทั้ง 3 คณะ จะทำหน้าที่กำหนดทิศทางและขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยนครพนม โดยเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งนี้การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการชุดใหม่ทั้ง 3 คณะนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน ที่ผ่านมา โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (13) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548 พร้อมกันนี้ในที่ประชุมได้เปิดเผยรายชื่อรองอธิการบดีของมหาวิทยาลัยนครพนมชุดใหม่ เพื่อเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ จากการแต่งตั้งในที่ประชุมของคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา โดยรายชื่อรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมชุดใหม่มีทั้งหมด 3 คน ดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ประสานตรี และ 

3. อาจารย์เอื้อ มูลสิงห์

นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยนครพนมจะได้ทำคำสั่งการแต่งตั้งมอบหมายงานให้รองอธิการบดีชุดใหม่ได้ปฏิบัติหน้าที่และดูแลรับผิดชอบงานแต่ละฝ่ายในลำดับต่อไป

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK