รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • หน่วยงานในสังกัด สำนักงานอธิการบดี และสำนักคณบดีสถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี เข้ารับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ม.นครพนม ปีการศึกษา 2562

หน่วยงานในสังกัด สำนักงานอธิการบดี และสำนักคณบดีสถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี เข้ารับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ม.นครพนม ปีการศึกษา 2562

นายระพีพัชร ภัคธนาชัยวงษ์ 2020-06-15 15:35:53 223

วันนี้ (15 มิถุนายน 2563) เวลา 08.30 น. หน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ประกอบด้วย 1.กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 2.กองนโยบายและแผน 3.สำนักวารสารมหาวิทยาลัยนครพนม 4.ศูนย์การศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และ 5.สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล และสำนักงานคณบดี สถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี เข้ารับการประเมินคุณภาพภาพภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องพนมนาคา ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อเป็นการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานระดับหน่วยงานสนับสนุน รวมทั้งติดตาม ตรวจสอบ ประเมินการดำเนินงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ และให้หน่วยงานได้รับการสะท้อนมุมมองจากคณะกรรมการฯ และนำไปพัฒนาการทำงานในหน่วยงานต่อไป

การเข้ารับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยนครพนม จัดขึ้นจำนวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2563 โดยในวันที่สอง จะมีหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม เข้ารับการประเมินอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย กองพัฒนานักศึกษา กองกลาง หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนครพนม ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ และงานประกันคุณภาพการศึกษา 

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยนครพนม


อัลบั้มภาพข่าวทั้งหมด : https://www.facebook.com/pg/npufamily/photos/?tab=album&album_id=634967587228624&__tn__=-UC-R  

HOT LINK