รอบรั้วกันเกรา

ผอ.สำนักงานอธิการบดี ม.นครพนม มอบนโยบายการปฏิบัติงาน

นายระพีพัชร ภัคธนาชัยวงษ์ 2020-06-04 14:28:03 175

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องแพงพนม ชั้น 4 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม นายพัฒน์ธวัตร์ เอี่ยมสม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1/2563 โดยมีผู้อำนวยการกอง และหัวหน้างาน เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังนโยบายการปฏิบัติงาน หลังจากที่มีคำสั่งคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม ที่ 002/2563 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม


ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK