รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • มหาวิทยาลัยนครพนม เลื่อนการเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2563 ทุกระดับการศึกษา (ระดับอาชีวศึกษา ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา)

มหาวิทยาลัยนครพนม เลื่อนการเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2563 ทุกระดับการศึกษา (ระดับอาชีวศึกษา ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา)

นางสาวอรปวีณ์ บัวชู 2020-04-27 16:04:45 730

ประกาศ มหาวิทยาลัยนครพนม
เลื่อนการเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2563 ทุกระดับการศึกษา (ระดับอาชีวศึกษา ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา)
เป็นวันที่ 29 มิถุ
นายน 2563
ปฏิทินการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา : https://bit.ly/3bJlJpB
ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี : https://bit.ly/2VGHzVm
ปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา : https://bit.ly/2YaBgLc

ประกาศ โดยกองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (กองบริหารวิชาการ) มหาวิทยาลัยนครพนม ณ วันที่ 27 เมษายน 2563
#มหาวิทยาลัยนครพนม #NPU
#มหาวิทยาลัยแห่งการส้รางสรรค์สังคมพหุวัฒนธรรม

HOT LINK