รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • 2 เมษายน 63 (วันครบรอบวันสถาปนา วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม 63)

2 เมษายน 63 (วันครบรอบวันสถาปนา วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม 63)

ว่าที่ร้อยตรีนครินทร์ พรมนิล 2020-04-02 12:22:13 253

วันที่ 2 เมษายน ของทุกปี เป็นวันครบรอบการสถาปนาวิทยาลัยการบินนานาชาติ ในปี 2563 นับเป็นการครบรอบ 13 ปี ของการสถาปนาวิทยาลัยการบินนานาชาติ และเป็นการก้าวเข้าสู่ปีที่ 14 แห่งการพัฒนาวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม
            มหาวิทยาลัยนครพนม ก่อตั้งจากการหลอมรวมสถาบันการศึกษาหลายๆ แห่ง ในพื้นที่จังหวัดนครพนม และจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ได้มีการคาดการณ์ความต้องการบุคลากรด้านการบินเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการบินที่มีการขยายตัวไปในทิศทางเดียวกัน มหาวิทยาลัยนครพนม จึงกำหนดยุทธศาสตร์การผลิตบุคลากรด้านการบิน โดยเฉพาะนักบิน เพื่อรองรับความต้องการที่คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(2) และ (15) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548 และมติสภามหาวิทยาลัยนครพนม ในการประชุมครั้งที่ 2/2550 ให้จัดตั้ง "วิทยาลัยการบินนานาชาติ" ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2550 โดยกำหนดให้มีหน้าที่จัดการศึกษา การเรียนการสอนวิชาการภาคพื้น การเรียนรู้ระบบเครื่องบิน และอุปกรณ์ที่ติดตั้งบนเครื่องบิน และการฝึกบินให้กับนักบินให้ได้รับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี ซึ่งรับรองมาตรฐานจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (civil Aviation authorities of Thailand) มีศักยภาพความพร้อมด้านเครื่องบินที่ใช้ในการฝึกบินหลายแบบทั้งแบบ Diamond และ Alpha 160 เครื่องช่วยฝึกบินจำลอง Single Engine simulator (G-Sim) Twin Engine simulator (ALSIM) และ Fixed Base Simulator Airbus 320 (FTD FAA) หัวเครื่องบิน Cabin Mock up Boing 747 ที่ใช้ในการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติจำลองตามสถานการณ์จริง หลักสูตรที่เปิดสอนประกอบด้วย หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี (CPL) หลักสูนักบินส่วนบุคคล (PPL) หลักสูตรครูการบิน (IP) หลักสูตรผู้ช่วยนักบิน (MPL) หลักสูตรเครื่องวัดประกอบการบิน (IR) หลักสูตรเครื่องบินมากกว่าหนึ่งเครื่องยนต์ (ME) ที่ใช้ผลิตบุคลากรทางการบินอย่างครบวงจร และมีหลักสูตรการเรียนการสอนบริหารการบินระดับปริญญาตรีและปริญญาโท หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน

วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม
ที่ตั้ง 129 หมู่ 6 บ้านหน้าฐานบิน ถนนนครพนม-สกลนคร
ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ 0-4253-1564 , 0-4253-1577
Email : iac@npu.ac.th
เว็ปไซต์ : http://iac.npu.ac.th
Facebook : International Aviation College (IAC)

HOT LINK