รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม ติดตามแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในมหาวิทยาลัย

ม.นครพนม ติดตามแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในมหาวิทยาลัย

นางสาววรรณวชิรา จันทะเมธี 2020-03-31 21:04:03 270

31 มีนาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องพนมพัฒน์ ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม อาจารย์ ดร.อนิรุทธิ์ ผงคลี รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดี ได้ประชุมร่วมกับคณบดี/ผู้อำนวยการ ผ่านการประชุมระบบ VDO Conference เพื่อติดตามแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยหน่วยงานที่มีการจัดการเรียนสอนในภาคฤดูร้อน (Summer) ได้ปรับการเรียนให้เป็นรูปแบบออนไลน์ทุกหลักสูตร เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนให้จัดเวรผลัดเปลี่ยนกันเข้ามาทำงานที่สำนักงานกับทำงานที่บ้าน (Work from Home) ภายในอาคารแต่ละหน่วยงานจัดให้มีจุดคัดกรองอุณหภูมิ และวางเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ ก่อนเข้าอาคาร และหากบุคลากรหรือนักศึกษามหาวิทยาลัย เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงทุกพื้นที่ จะต้องกักตัวเองอยู่ภายในที่พักอาศัยเป็นเวลา 14 วัน พร้อมกับปฏิบัติตามนโยบายของรัฐเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19

และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดขอเชื้อไวรัสโควิด-19 มีแนวโน้มขยายวงกว้างและระบาดรุนแรงมากขึ้น ประกอบกับในพื้นที่จังหวัดนครพนมมีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 1 ราย มหาวิทยาลัยนครพนม จึงเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โดยขอความร่วมมือจากผู้บริหารทุกส่วนงานวางแผนงานได้ประชุมมอบหมายงานให้ผู้ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) โดยอาจกำหนดเป็นรายวันหรือรายสัปดาห์ และมีการกำกับ ติดตาม และประเมินผลงานอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งกำหนดเวลาให้ผู้มาปฏิบัติงานที่สำนักงานให้เข้ามาปฏิบัติงานเหลื่อมเวลา 3 ช่วงเวลา คือ เวลา 07.30 – 15.30 น., เวลา 08.30 – 16.30 น. หรือเวลา 09.30 – 17.30  น. กำหนดเวลาพักกลางวัน 1 ชั่วโมง และขอความร่วมมือบุคลากรงดเดินทางออกนอกพื้นที่ หลีกเลี่ยงการพบปะแบรวมกลุ่มที่ไม่จำเป็น (Social Distancing) เพื่อช่วยลดโอกาสการรับหรือแพร่กระจายการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และรักษาสุขภาพร่างกายตนเองให้แข็งแรงอยู่เสมอ ในกรณีที่มีความเสี่ยงเป็นผู้ติดเชื้อโรคดังกล่าว ให้บุคลากรแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็วที่สุด

ภาพ/ข่าว งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยนครพนม


HOT LINK