รอบรั้วกันเกรา

ม.นครพนม ประชุมทีมพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม

นายระพีพัชร ภัคธนาชัยวงษ์ 2020-03-20 17:16:29 357

วันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องพนมบุหรง ชั้น 1 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม อาจารย์ ดร.อนิรุทธิ์ ผงคลี รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วย นายฉลาด แพงดวงแก้ว รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรมนุษย์ นางสาวชลธิชา ศรีลาอ่อน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และบุคลากรกองคลังและพัสดุ ร่วมประชุมหารือวางแผนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม ให้มีประสิทธิภาพ และรองรับการเข้าถึงข้อมูลจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยนครพนมทุกภาคส่วน


ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK