รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม ประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ถึงมาตรการส่ง นศ.ไปฝึกปฏิบัติงาน และแนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในช่วงที่มีการระบาดโควิด-19

ม.นครพนม ประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ถึงมาตรการส่ง นศ.ไปฝึกปฏิบัติงาน และแนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในช่วงที่มีการระบาดโควิด-19

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2020-03-18 17:58:01 556

วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพนมพัฒน์ ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม อาจารย์ ดร.อนิรุทธิ์ ผงคลี รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับคณบดีและบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ถึงมาตรการการส่งนักศึกษาไปฝึกปฏิบัติงานตามสถานประกอบการต่าง ๆ ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดย อาจารย์ ดร.อนิรุทธิ์ ได้มอบหมายให้ทางวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนมพิจารณาถึงความเหมาะสม และหารือกับสถานประกอบการที่จะส่งนักศึกษาไปฝึกปฏิบัติงานในสภาวะเสี่ยง ในกรณีที่นักศึกษาไปฝึกปฏิบัติงานก่อนวันที่ 17 มีนาคม 2563 ส่วนกรณีนักศึกษาที่จะไปปฏิบัติงานหลังวันที่ 17 มีนาคม 2563 ให้งดไปก่อน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องประสานและหารือกับสถานประกอบการนั้น ๆ ก่อน

วันเดียวกัน เวลา 13.00 น. อาจารย์ ดร.อนิรุทธิ์ ผงคลี ได้ประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับคณบดีทุกคณะ/วิทยาลัย ถึงแนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เพื่อความร่วมมือกับมาตรการของภาครัฐ ในการลดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรง (โควิด-19) ที่ทางมหาวิทยาลัยได้ประกาศวานนี้ (17 มีนาคม 2563) ให้มีการงดการเรียนการสอนแบบบรรยายทุกประเภท และให้นำการสอนแบบออนไลน์มาใช้ทดแทน หรือเสริมการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ โดยให้อาจารย์ผู้สอนดำเนินการสอนออนไลน์ ทั้งนี้สามารถศึกษาเครื่องมือช่วยในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล http:/dc.npu.ac.th หรือติดต่อ dc@npu.ac.th ส่วนเจ้าหน้าที่และบุคลากรของมหาวิทยาลัยนครพนม ให้วางแผนการทำงานที่บ้าน หรือที่เรียกว่า Work from Home เพื่อลดการเดินทางและลดการสัมผัสเชื้อโรคให้มากที่สุด โดยจะมีหนังสือแจ้งเวียนไปยังทุกคณะ/วิทยาลัย ถึงแนวปฏิบัติงาน รวมถึงการงดประชุม-สัมมนา ที่มีการรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก และติดตามข่าวสารทางการของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องในช่องทางต่าง ๆ เช่น Line Official : NPUThailand, www.npu.ac.th, จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) @npu.ac.th, Facebook fanpage : NPUThailand, Facebook fanpage : NPUFamily และงานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK