รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม จัดพิธีเปิดงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 23 ยิ่งใหญ่ ภายใต้แนวคิด “เกษตรปราดเปรื่อง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

ม.นครพนม จัดพิธีเปิดงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 23 ยิ่งใหญ่ ภายใต้แนวคิด “เกษตรปราดเปรื่อง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

นางสาวอรปวีณ์ บัวชู 2020-03-16 13:39:12 279

วันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 12.00 น. มหาวิทยาลัยนครพนม จัดพิธีเปิดงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 23 ภายใต้แนวคิด “เกษตรปราดเปรื่อง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยได้รับเกียรติจาก ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี และมีนายสยาม  ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวต้อนรับ ณ เวทีกลางคณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม เขตพื้นที่ศรีโคตรบูรณ์ (ขามเฒ่า)

อาจารย์ ดร.อนิรุทธิ์ ผงคลี รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวว่า งานเกษตรลุ่มน้ำโขงดำเนินงานมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2540 โดยมีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม (คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม) เป็นเจ้าภาพการจัดงาน ซึ่งในปี พ.ศ.2563 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-15 มีนาคม 2563 รวมระยะเวลา 7 วัน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรและเทคโนโลยี งานวิจัย และนวัตกรรมการเกษตรให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจ ทั้งในพื้นที่จังหวัดนครพนม จังหวัดใกล้เคียงและพื้นที่ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เพื่อเผยแพร่ผลงานด้านพัฒนาการเกษตรของมหาวิทยาลัยนครพนม หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ภายในจังหวัดนครพนม และพื้นที่ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ และเพื่อส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษาให้มีโอกาสแสดงออกทางด้านวิชาการ วิชาชีพ และทักษะปฏิบัติเพื่อให้เห็นความสำคัญของอาชีพทางด้านการเกษตร

“การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม  หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า บริษัทซีพีเอฟ ประเทศไทยจำกัด (มหาชน) อีกทั้งหน่วยงานในภาครัฐและภาคเอกชนอื่น ๆ อีกหลายหน่วยงาน ที่ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมและร่วมงาน โดยมุ่งหวังว่าเกษตรกรและผู้สนใจที่มาร่วมงาน จะได้รับแนวทางปฏิบัติในด้านการเกษตรไปพัฒนาปรับปรุงอาชีพ ให้มีความเข้มแข็งในโอกาสต่อไป” อาจารย์ ดร.อนิรุทธิ์ กล่าว

นายสยาม  ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวว่า การพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดนครพนมนั้น การส่งเสริมภาคการเกษตรมีความสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งถ้ามีการผลักดันให้เกษตรกรสามารถเพิ่มการผลิต โดยการลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ใช้องค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ เข้ามาประยุกต์กับภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิม ผสานกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการช่องทางการตลาด จะช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตรให้สูงขึ้น ทำให้เกษตรกรได้รับการพัฒนาให้เป็นเกษตรกรสมัยใหม่ ที่พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

“จังหวัดนครพนม จึงได้มุ่งพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้ตระหนักในด้านการเรียนรู้องค์ความรู้ด้านการเกษตรที่หลากหลาย สร้างความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพของตน ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ ผ่านการเสวนาให้ความรู้ของหน่วยงานภาครัฐด้านการเกษตรในจังหวัดนครพนม สร้างความเข้มแข็งจากเครือข่ายเกษตรกร ให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล จากเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งในงานเกษตรลุ่มน้ำโขงครั้งที่ 23 นี้ จะเป็นอีก 1 พื้นที่ในการเข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเกษตร และได้ชมกับการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร และพบกับเกษตรกรตัวอย่างตัวจริง ที่จะมาให้ความรู้กัจากประสบการณ์จริง ที่ทุกคนสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำการเกษตรในชีวิตประจำวันได้อย่างง่ายๆ”

ด้านร้อยเอกธรรมนัส  พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า “เกษตรกรปราดเปรื่อง” หรือ “Smart Farmer” เป็นกระแสที่เริ่มแพร่หลายมาตั้งแต่ปี 2555 เป็นแนวคิดที่ได้รับการขับเคลื่อนเป็นแผนงานและยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ที่จะส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรไทยเป็น “Smart Farmer” นั่นคือ เป็นเกษตรกรที่มีความรู้อย่างถ่องแท้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีการวิเคราะห์ข้อมูลรอบด้านประกอบการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล มีการบริหารจัดการผลผลิตและการตลาด มีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค รู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางการเกษตร มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม/สังคม มีความภูมิใจในความเป็นเกษตรกร ดังนั้น การจัดงานเกษตรลุ่มน้ำโขง จึงเป็นโอกาสสำคัญที่ส่งเสริมให้นักวิชาการ นักวิจัย หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้นำผลงานวิจัย องค์ความรู้ใหม่ ๆ ตอดจนเทคโนโลยีการผลิตใหม่ ๆ ตามกรอบแนวคิดและทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาเกษตรกรมาเผยแพร่ให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ช่วยให้เกษตรกรประชาชนทั่วไปได้นำไปประยุกต์ใช้ประกอบอาชีพ หรือเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรให้ดียิ่งขึ้นเป็น “เกษตรปราดเปรื่อง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ต่อไป

////

ข้อมูล : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม

ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยนครพนม

รูปทั้งหมด >> https://www.facebook.com/pg/NPUThailand/photos/


HOT LINK