รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม นำเสนอโครงการย่อยโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปี 2563

ม.นครพนม นำเสนอโครงการย่อยโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปี 2563

นางสาวอรปวีณ์ บัวชู 2020-03-12 13:03:57 227

วันที่ 10 มีนาคม 2563 งานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับธนาคารออมสิน จัดกิจกรรมนำเสนอโครงการย่อยออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ในโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2563 ณ ห้องพนมนาคา ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

ในปี 2563 มีทีมนักศึกษา เข้าร่วมนำเสนอโครงการย่อย จำนวน 8 ทีม ได้แก่

1.โครงการพัฒนาเครื่องจักสานสู่มาตรฐานสากลชุมชนนาคูณใหญ่ จากทีมวิทยาลัยนาหว้า

2.โครงการพัฒนาผ้าย้อมโคลน จากทีมวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
3.โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จิ้งหรีดเรณูสู่อาหารแห่งอนาคต จากทีมสถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี และคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.การออกแบบผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาดจักสานหวายและไม้ไผ่โดยภูมิปัญญาท้องถิ่นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานหวายและไม้ไผ่บ้านมูลฮิ้น จากทีมสถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี
5.การส่งเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ์แปรรูปเชิงธุรกิจส้มปลาโด จากทีมวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
6.ชุมชนท่องเที่ยวนาถ่อน ไทยกวน นครพนม จากทีมวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
7.การท่องเที่ยวชุมชนโฮมสเตย์ (โฮมสเตย์ท่าอุเทน) จากทีมวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
8.การท่องเที่ยวชุมชนโฮมสเตย์บ้านพิมาน จากทีมวิทยาลัยธาตุพนม และสถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี

ซึ่งในครั้งนี้ ได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการฯ โดยทีมนักศึกษาจะนำข้อมูลไปปรับปรุงเพิ่มเติมก่อนลงพื้นที่การพัฒนาโครงการร่วมกับชุมชนต่อไป ระยะเวลารวมทั้งสิ้น 1 ปี (12 เดือน)

 

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยนครพนม

 

HOT LINK