รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ม.นครพนม ประชุมหารือเตรียมจัดเสวนาวิชาการ ฮีตเดือน 4 วิถีในฮูปแต้ม โฮม ฮูป ฮีต ฮ้อย กรณีศึกษา วัดหัวเวียงรังษี อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ม.นครพนม ประชุมหารือเตรียมจัดเสวนาวิชาการ ฮีตเดือน 4 วิถีในฮูปแต้ม โฮม ฮูป ฮีต ฮ้อย กรณีศึกษา วัดหัวเวียงรังษี อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

นางสาววรรณวชิรา จันทะเมธี 2020-02-28 15:24:52 262

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม อาจารย์ ดร.อนิรุทธิ์ ผงคลี รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ประชุมหารือร่วมกับ อาจารย์ ดร.เกรียงไกร ผาสุตะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี เตรียมจัดเสวนาวิชาการ ฮีตเดือน 4 วิถีในฮูปแต้ม “โฮม ฮูป ฮีต ฮ้อย” กรณีศึกษา วัดหัวเวียงรังษี อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ในช่วงต้นเดือนเมษายน 2563

สิมวัดหัวเวียงรังษี (อุโบสถ) เป็นสถาปัตยกรรมแบบสิมริมแม่น้ำโขงที่ได้รับอิทธิพลการก่อสร้างจากกลุ่มช่างญวณ มีร่องรอยฮูปแต้ม (จิตรกรรมฝาผนัง) ทั้งภายนอกและภายใน โดยภาพในอุโบสถมีฮูปแต้มบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ ทศชาติ รามเกียรติ์ ผ่านลายเส้นที่มีความละเอียดอ่อน และการเลือกใช้สีในภาพวาดที่อยู่อย่างจำกัด ซึ่งควรค่าแก่การรักษาและศึกษาถึงความเป็นมาเกี่ยวกับสิมและวัดหัวเวียงรังษี

ข่าว/ภาพ : งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK