รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม จัดเวทีเสวนา "ทิศทางการเปลี่ยนแปลงการเลือกตั้งองค์การนักศึกษาสู่รูปแบบพรรคการเมือง" พร้อมผลักดันการเลือกตั้งองค์การนักศึกษาในรูปแบบพรรคการเมือง

ม.นครพนม จัดเวทีเสวนา "ทิศทางการเปลี่ยนแปลงการเลือกตั้งองค์การนักศึกษาสู่รูปแบบพรรคการเมือง" พร้อมผลักดันการเลือกตั้งองค์การนักศึกษาในรูปแบบพรรคการเมือง

นายระพีพัชร ภัคธนาชัยวงษ์ 2020-02-17 09:06:47 196

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 อาจารย์ ดร.อนิรุทธ์ ผงคลี รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานเปิดโครงการเสวนาเรื่อง : ทิศทางการเปลี่ยนแปลงการเลือกตั้งองค์การนักศึกษาสู่รูปแบบพรรคการเมือง ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยได้รับเกียรติจากนายวิศิษฏ์ บุญสุชาติ ผู้อำนวยการกองการกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, นายสิทธิชัย ยินดีชาติ หัวหน้างานส่งเสริมกิจกรรมกีฬากองการกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนายสัตวแพทย์ยรรยง ผิวผ่อง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ "ทิศทางการเปลี่ยนแปลงการเลือกตั้งองค์การนักศึกษาสู่รูปแบบพรรคการเมือง" โดยมีตัวแทนองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา และสโมสรนักศึกษา จากคณะ/วิทยาลัย เข้าร่วมโครงการ


ซึ่งการจัดเสวนา ฯ ครั้งนี้ เป็นการศึกษาและรวบรวมข้อมูลการเลือกตั้งแบบพรรคการเมือง เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในฐานะผู้นำองค์การให้มีความเข้มแข็งและน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น


ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK