รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ศ.ดร.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร รก.อธิการบดี มนพ.คนใหม่ มอบนโยบายการบริหาร เน้นย้ำสร้างภาพลักษณ์ที่ดี พร้อมเดินหน้าพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

ศ.ดร.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร รก.อธิการบดี มนพ.คนใหม่ มอบนโยบายการบริหาร เน้นย้ำสร้างภาพลักษณ์ที่ดี พร้อมเดินหน้าพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

นางสาวอรปวีณ์ บัวชู 2020-01-13 15:44:33 4,295

วันนี้ (13 มกราคม 2563) เวลา 10.00 น. มหาวิทยาลัยนครพนม จัดประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการบริหารงานของมหาวิทยาลัยนครพนม ตามที่มีคำสั่งสภามหาวิทยาลัยนครพนม ที่ 002/2563 สั่ง ณ วันที่ 10 มกราคม 2563 ได้มีมติแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.อภิรัฐ  ศิริธราธิวัตร พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ตำแหน่งศาสตราจารย์ สังกัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สุนทร บุญญาธิการ นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานการประชุม และมีคณบดี ผู้อำนวยการในสังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมพนมเมธี ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัยนครพนม 

ศาสตราจารย์ ดร.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวว่า  การเข้ามารับตำแหน่ง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมในครั้งนี้ เป็นการเข้ามาปฏิบัติงานชั่วคราว เพื่อประสานให้ทุกกระบวนการทำงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยในระหว่างการดำรงตำแหน่ง จะเข้าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานในทุกหน่วยงาน เพื่อให้มหาวิทยาลัยขับเคลื่อนไปได้อันจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและนักศึกษาทุกคนเป็นสำคัญ โดยภารกิจแรกจะมุ่งสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และเรียกความเชื่อมั่นของนักเรียนที่จะเข้ามาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยนครพนม พุ่งเป้ารับสมัครนักศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม และจังหวัดใกล้เคียงมากขึ้น ขยายฐานนักศึกษาให้มียอดรับสมัครและเข้าศึกษาต่อให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม และรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ได้เน้นย้ำประเด็นการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน และพร้อมที่จะผลักดันให้มีการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นรองรับการขยายตัวของมหาวิทยาลัย ยกระดับมาตรฐานคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนต่อไป


ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยนครพนมHOT LINK