รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • มนพ. ประชุมวางแผนเตรียมจัดตั้ง Science Park เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มนพ. ประชุมวางแผนเตรียมจัดตั้ง Science Park เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2020-01-09 18:27:51 257

วันที่ 9 มกราคม 2563 ณ ห้องพนมบุหรง ชั้น 1 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม มอบหมายให้ ดร.อนิรุทธิ์ ผงคลี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานประชุมทีมนักวิจัย เพื่อร่วมกันวางแผนการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลังจากมหาวิทยาลัยนครพนม ได้ถูกรับการประเมินศักยภาพและความพร้อมของการดำเนินโครงการ โดยทีมจากโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (แม่ข่าย) เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา

โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ (Science Park) เป็นหน่วยงานและการบริการ ภายใต้อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งเป็นแม่ข่าย มีมหาวิทยาลัยที่กำลังดำเนินการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 3 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และมหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกันดำเนินภารกิจที่สำคัญ คือ เป็นกลไกในการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ สถาบันอุดมศึกษา และภาคเอกชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานความรู้ โดยผลักดันให้เกิดการพึ่งตนเองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชน ทั้งในประเทศและภูมิภาคลุ่มน้ำโขง อีกทั้งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการบริการงานวิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมให้ประสบผลสำเร็จ ซึ่งคาดว่าจะพร้อมให้บริการเร็ว ๆ นี้

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK